Контакти

Запитвания и въпроси, искания, жалби, протести, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес:
e-mrrb@mrrb.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на Центъра за административно обслужване

9.00 часа - 17.30 часа, без прекъсване

Тел.: 02/940 54 92
e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

Централа: 02/94 05 900
Факс: 02/987 25 17

Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Тел.: 02/94 05 430, 02/988 29 54
e-mail: press@mrrb.government.bg