ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027

Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България и Северна Македония 2021-2027 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ).

Общата цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване в трансграничен регион между Република България и Република Северна Македония като се предостави подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на МСП и поставяне на основите за създаване на трансгранични вериги за стойност (кооперативни трансгранични пазари), подобряване на мобилността и свързаността в региона с изграждането на ГКПП за справяне с нарастващия трафик на хора и стоки между двете страни, както и подкрепа на съвместни действия за опазване на околната среда и опазване на биоразнообразието на трансграничния регион, които съчетават защита и опазване или поставят фокус върху устойчивите решения за опазване на биологичното разнообразие, развитие на зелена инфраструктура.

Програмният район обхваща областите Благоевград и Кюстендил от българска страна и Североизточен, Източен и Югоизточен регион от страната на Република Северна Македония.

Общият бюджет на програмата е 31 152 400 евро.

Програмата ще финансира проекти по три приоритета:  По-зелен трансграничен регион, Интегрирано развитие на трансграничния регион, По-свързан трансграничния регион, по кото ще се изпълнява предварително дефиниран проект от стратегическо значение за изграждане на ГКПП Струмяни – Берово.

Бенефициенти могат да бъдат местни власти и регионални структури на централната администрация, академични, научни, социални и обучителни институции, неправителствени организации, микро, малки и средни предприятия.

Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Национален орган е Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония.

Повече информация може да намерите на уеб сайта на програмата.