Подаване на сигнали за нередности по ПВУ

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ или по договарянето и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Налице е възможност за подаване на сигнали за нередности посредством изградените във всички администрации, управляващи европейски средства, бутони за сигнали на електронната страница на съответната администрация. Сигнали могат да бъдат подавани и устно, писмено и по електронна поща. Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван за това, че е подал сигнал.

Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

Подаване на писмени сигнали за нередност

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на електронна поща signalipvu@mrrb.government.bg, като в сигнала е желателно да посочите следното:

1. име на подателя;
2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;
3. номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);
4. телефон за връзка (по възможност), който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация. Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата.

Сигнал за нередност може да бъде подаден и чрез формата по-долу, като той може да бъде и анонимен.

Нормативна документи и полезна информация:

- Политика за борба с измамите: 
https://www.mrrb.bg/bg/politika-za-borba-s-izmami-korupciya-konflikt-na-interesi-i-dvojno-finansirane-i-merkite-za-dokladvane-i-korigirane-na-seriozni-nerednosti-v-ministerstvo-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-kato-struktura-za-nab-87123/;

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

- Въвеждане на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения:
  https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=274;

- Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нередности:
  https://www.mrrb.bg/bg/za-potrebitelya/signali-po-reda-na-zzlpspoin/;

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

Примери за установяване на нередности и приложени мерки за борба с измамите.*