ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027

Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027 е програма за териториално сътрудничество на Европейския съюз, създадена като продължение на програмата за транснационално сътрудничество Интеррег „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Interreg MED). За новия програмен период е взето решение за разширяване на програмната територия с присъединяването на две нови държави към програмата - Република България и Република Северна Македония, както и 3 допълнителни испански региона: Кастилия-ла-Манча, Комунидад де Мадрид и Екстремадура.

Програмата засилва сътрудничеството през средиземноморските граници. Подкрепят се проекти, инициативи и политики, свързани с изменението на климата и околната среда, в съответствие с приоритетите и специфичните цели, определени от Европейската комисия за политиката на сближаване.

Програмата обединява партньори от 10 страни-членки на Европейския съюз (България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания), както и четири държави подпомагани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) – Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Участват общо 69 региона от ниво 2 (NUTS 2). Република България участва с цялата си територия в програмата.

Общият бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. възлиза на близо 294 милиона евро.

Целевата група на програма Euro-MED се състои от национални, регионални и местни публични органи, ангажирани с разработването на политики; агенции работещи в тематични сфери (примерно въпроси на околна среда или защитени територии); бизнес организации, вкл. малки и средни предприятия и организации за подпомагане на бизнеса, академични организации, изследователски центрове, не-правителствени организации,  местни общности и др.

 

Повече информация за програмата можете да намерите на страницата на програмата: https://interreg-euro-med.eu