Указания и информация за крайните получатели

Изменение на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради с сферата на производството, търговията и услугите“ по Плана за възстановяване и устойчивост
03 юли 2024 | 12:10
Изпълнение на договори за финансиране за предоставяне на средства на крайни получатели по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“
28 юни 2024 | 14:54
Политика за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като структура за наблюдение и докладване (СНД) по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България
26 октомври 2023 | 14:31

Страница 1 от 1