Методики

Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация
30 септември 2022 | 12:40
Критерии за оценка и приоритизация на геозащитни обекти
14 юли 2022 | 16:37
Методика за приоритизиране на свлачищата в Република България
21 декември 2018 | 09:47
Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България
25 май 2018 | 10:26
Методика за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г.
30 март 2016 | 16:33
Методика за оценка на геоложкия риск, изработена от Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при БАН по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
02 декември 2014 | 11:33
Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
04 септември 2013 | 12:52
Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия
04 септември 2013 | 12:51

Страница 1 от 1