Наредби

Наредба № РД-02-20-2/24.10.2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване
28 март 2023 | 09:15
Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
21 февруари 2023 | 00:00
Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
11 март 2022 | 13:13
НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
17 август 2021 | 16:39
Наредба № РД-02-20-3 от 2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
16 февруари 2021 | 14:45
Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета (ДВ, бр. 105 от 2020 г.)
14 декември 2020 | 11:53
Наредба № РД-02-20-2 от 28.09.2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
21 октомври 2020 | 11:08
Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
04 септември 2020 | 09:21
Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г
11 август 2020 | 16:49
Наредба №18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
14 февруари 2020 | 13:47
Наредба за за изменение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
17 януари 2020 | 00:00
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
28 ноември 2019 | 14:39