ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027

ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България -Сърбия 2021-2027 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ).

Общата цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Сърбия като се предостави рамкова подкрепа на местния бизнес за растеж и разширяване, за по-добро представяне в по-екологичен и по-интелигентен конкурентен глобален пазар, подпомагане на предприятията чрез преки производствени инвестиции за повишаване на производителността и подкрепа на съвместни действия за предотвратяване на риска от природни и техногенни опасности чрез междуинституционална координация за превенция на риска и управление на бързо реагиране, хармонизиране на процедурите и подходите, и подготовка на гражданите за реагиране в

Програмният регион по програмата обхващат областите  Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.

Общият бюджет на програмата е 38 116 398 евро.

Програмата ще финансира проекти по три приоритета: Конкурентоспособен граничен регион, Интегрирано развитие на граничния регион и По-устойчив граничен регион, по който ще се изпълнява предварително дефиниран проект от стратегическо значение, свързан с подготовка на населението за реакция при бедствия и повишаване на капацитета на професионалистите за реагиране при извънредни ситуации в трансграничната зона.

Бенефициенти могат да бъдат местни/регионални органи, регионални структури на централни публични органи, неправителствени организации, академични институции и институции за обучение, научноизследователска и развойна дейност, социални институции, МСП и техните професионални организации, ММСП.

Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Национален партниращ орган е Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.

Повече информация може да намерите на уеб сайта на програмата.