Доклади, проучвания, проекти

Казус 3 Бургас: Взаимодействия суша – море
22 януари 2018 | 15:13
Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране по проект MARSPLAN-BS
21 декември 2017 | 16:51
Доклад за първоначална оценка на състоянието на морските сектори в България предвид транспонирането на директива  за установяване на рамка за морско пространствено планиране и изпълнението на проект MARSPLAN-BS
Доклад за първоначална оценка на състоянието на морските сектори в България предвид транспонирането на директива за установяване на рамка за морско пространствено планиране и изпълнението на проект MARSPLAN-BS
24 март 2017 | 16:52
Анализ на състоянието и тенденциите за промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в Република България в контекста на общата класификация на териториалните единици за статистически цели в Европейския съюз
21 декември 2013 | 09:47
Актуализирани индикатори за напредъка по прилагането на Конвенциите от РИО
13 септември 2013 | 11:50
Оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
29 август 2013 | 13:30
Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване сред членовете на Регионалните съвети за развитие, във връзка с изработването на новата Национална стратегия за регионално развитие
19 септември 2011 | 00:00
Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване на капацитета и перспективите на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и областните съвети за развитие в районите от ниво 3
19 септември 2011 | 00:00
Индикатори за оценка на глобалните екологични проблеми (Проект "Региони за устойчива промяна" - INTERREG IVC)
22 март 2011 | 15:20
Проект "Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния"
22 март 2011 | 00:00
Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на Областните стратегии за развитие
12 януари 2011 | 00:00

Страница 1 от 1