Нормативни основания и административно-териториални промени

Нормативни основания и административно-териториални промени

28 януари 2008 | 15:59

В компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството е усъвършенстването на административно-териториалното устройство на страната.

Основна дейност на отдел “Административно-териториално устройство” към Дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство" е подготовката на становища, съгласуването и внасянето в заседания на Министерски съвет на постъпващите преписки за извършване на административно-териториални промени на основание разпоредбите на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ). В този закон са предвидени условията и редът за извършване на различни по вид административно-териториални промени.

Основните административно-териториални промени са:

- Промяна в границите на области поради преминаване на община/и от една област в друга;

- Промяна в границите на община поради отделяне на населени места и обособяването им като самостоятелна община;

- Промяна в границите на общини поради отделяне на едно населено място от една община и присъединяването му към друга;

- Промяна в административния център и наименованието на община;

- Промяна, водеща до закриване на населено място;

- Промяна, водеща до отделяне на части от населено място и обособяването им в ново населено място или присъединяването им към друго населено място;

- Промяна, свързана с присъединяване на едно населено място към друго;

- Промяна, свързана с обособяването на село в град.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Таблица за извършените административно-териториални промени 2000-2022 г.
Прикачени файлове (1)