Цифрова трансформация на българския строителен сектор

Цифровизацията на строителния сектор представлява мащабна реформа, която обхваща нормативната уредба, централната и регионалните администрации, сферата на образованието, предприемачите и строителния бизнес, IT сектора.

Цифрова реформа на българския строителен сектор

Реформата е възложена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е част от реформите, предвидени с Националния план за възстановяване и устойчивост - Реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ (Реформа C10.R5).

В изпълнение на Реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ е разработена Национална стратегия за цифрова трансформация на българския строителния сектор 2030 г. и пътна карта за нейното изпълнение, които са одобрени с Решение № 270 на Министерски съвет от 06.04.2023 г.

Със стратегията са определени две основни стратегически цели:

  • Стратегическа цел 1: Създаване на условия за цифровизация на строителния сектор, със следните специфични стратегически цели:
  • Специфична стратегическа цел 1.1: Създаване на условия за ефективни електронни административни услуги в инвестиционния процес;
  • Специфична стратегическа цел 1.2: Оптимизиране на процеса на проектиране, повишаване на качеството на строителство, опазване на околна среда чрез въвеждане на ниво 2 на СИМ/BIM в инвестиционното проектиране и строителството
  • Стратегическа цел 2: Устойчив и конкурентоспособен строителен сектор, със следните специфични стратегически цели:
  • Специфична стратегическа цел 2.1: Развиване на цифровия капацитет и уменията на човешкия капитал и работната сила в строителния сектор
  • Специфична стратегическа цел 2.2: Развиване на дейности, свързани с иновации в строителния сектор
  • Специфична стратегическа цел 2.3: Осигуряване на информираност и активно участие на строителния сектор в процеса на цифрова трансформация
  • Прикачени файлове (5)
    Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2024-03-26 10:49:05
    Пътна карта НСЦТСС 2024-03-26 10:49:33
    РМС_270_06.04.2023 2024-03-26 10:50:13
    Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор (английски език) 2024-03-26 10:50:50
    Пътна карта_НСЦТСС (английски език)) 2024-03-26 10:50:59
Прикачени файлове (5)