Административно обслужване

 

 

При заявяване на административна услуга гражданите и фирмите могат да се възползват от възможностите на Системата за сигурно електронно връчване. Тя замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26 и ал. 4 от Закона за електронно управление.

Системата за сигурно електронно връчване дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията.

Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. От 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. 

Пълна информация за услугата може да получите на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“.

Съществуващите канали за достъп на информация, чрез които се получават мнения, предложения и сигнали се използват активно за оценката на удовлетвореността от нашата дейност и предоставеното административно обслужване.

Получената информация се анализира и въз основа на резултатите се извършват непрекъснати промени и се предприемат действия за подобряване на качеството на административното обслужване за постигане на по-високи резултати в процеса на изграждане на ефективна и ефикасна администрация.

 

Център за административно обслужване на МРРБ

Намира се в сградата на министерството. Входът е от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“. До него е осигурен достъп и за хора със затруднено придвижване.

До сградата на министерството има удобен достъп с градски транспорт:
спирка „пл. Сточна гара”: автобусни линии № 20, 21-22, 78, 79, 85, 86, 285, 309, 310; тролейбусни линии № 6, 8, 9, 11
В непосредствена близост до Центъра за административно обслужване има възможност за паркиране на платени паркинги и паркоместа с режим „синя зона“.

Запитвания и въпроси, искания, жалби, протести, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя следните възможности за плащания на дължими цени и такси:

- в брой или чрез ПОС терминално устройство в касата на министерството на ет. 5, стая 527;

- по електронен път чрез Средата за електронни плащания - https://pay.egov.bg/

- по банков път:

БАНКОВА СМЕТКА НА МРРБ:

Българска народна банка- Централно управление

пл. Княз Александър І , №1

IBAN: BG86 BNBG 9661 3000 166301
BIC: BNBGBGSD

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ                                                                                                              

на Центъра за 
административно обслужване

9.00 часа - 17.30 часа, без прекъсване

Тел.: 02/940 54 92
e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

Данни за кореспонденция с МРРБ:
София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19
Тел. централа: 02/94 05 900
Факс: 02/987 25 17

 

 

 

 

Работата на деловодството на ГД СППРР от 01.11.2023 г. ще бъде поета от Центъра за административно обслужване на МРРБ
25 октомври 2023 | 09:23
Вътрешни правила за организация на административно обслужване в МРРБ
29 март 2023 | 14:11
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
30 март 2021 | 11:03
Анкета за проучване на удовлетвореността на потребителите
22 март 2021 | 12:36
Харта на клиента
02 декември 2020 | 17:05
Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
08 октомври 2019 | 11:00
Седалище и адрес на МРРБ. Адреси на териториалните звена на МРРБ. БУЛСТАТ на МРРБ
21 май 2008 | 15:47

Страница 1 от 1