Категоризация на административно-териториалните и териториалните единици

Категоризация на административно-териториалните и териториалните единици

28 януари 2008 | 15:58
Прикачени файлове (12)

Практиката за класифициране на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) съществува в редица европейски страни и успешно се прилага от много години. Тази практика е приета и от Европейския съюз, и се използва най-вече при осъществяване на политиката за икономическо и социално сближаване.

Цялостна класификация (функционална типизация)  на населените места в България се осъществява за първи път през 1973 г. с Разпореждане № 245 на Министерския съвет (МС). Тя е извършена във връзка с необходимостта от  изграждане на йерархична териториална организация на единната система за комплексно обществено обслужване – елемент на Националната програма за повишаване на материалното и културното благосъстояние на народа. През 1977 г. с формирането на селищните системи  като нов тип общини е извършена функционална типизация и на общините в страната. Тя съществува едновременно с типизацията на населените места и представлява нейно йерархично продължение. Функционалния тип на общините е основна интегрална характеристика. Тя е определена от 13 броя критерии и показатели и дава административна, демографска, стопанска и териториално-устройствена характеристика на всяка община. През периода на нейното прилагане, тази типизация е играла практическа роля в частта й касаеща общините при определяне базисните цени на недвижимите имоти, разпределянето на държавните субсидии, определяне на възнаграждението на служителите в местната администрация.

Дълбоките промени в социално-икономическата и политическа система на страната през 90 години на миналия век породиха необходимостта от съществени промени в методологията, критериите и показателите  използвани за класифициране на общините и населените места. В тази връзка в приетия през 1995 г.  Закон за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ, обн. ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г.) бе предвидено да бъдат приети от МС критерии и показатели за категоризация и тя да бъде извършена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. На практика тази категоризация следваше да замени използваната функционална типизация. В процеса на работа по категоризацията бяха срещнати множество обективни пречки свързани приоритетно с информационното осигуряване на  възможните критерии и  показатели за категоризиране. След  положени усилия от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и същественото съдействие на Националния статистически институт (НСИ) с  Решение № 710 от 16.10.2003 г. на Министерския съвет (МС) бяха утвърдени критерии и показатели за категоризиране на АТ и ТЕ в страната, които предоставят възможност за обективно отразяване на състоянието в общините и населените места.

С оглед осигуряване на достоверност и адекватност на категоризацията за целите на управлението бе  преценено, че критериите и показателите за категоризиране на АТ и ТЕ трябваше да бъдат информационно осигурени от официални източници.  По това време информационните възможности на НСИ и другите държавни институции за предоставяне на достоверна и поддържана в актуално състояние информация не бяха достатъчни и  само  критериите и показателите от цитираното по-горе решение на МС отговаряха в достатъчна степен на тези изисквания.

За определяне на категориите на гореспоменатите АТ и ТЕ бе разработена методика, одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството през 2004 г. На основание на утвърдените критерии и показатели,  одобрената Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от ЗАТУРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди категоризация на АТ и ТЕ в страната като издаде Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. (Обн. ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г.).

Категорията на АТ и ТЕ е част и от информацията, съдържаща се в Единния класификатор на АТ и ТЕ и Националния регистър на населените места, които се поддържат от НСИ, съгласувано с МРРБ и Министерство на земеделието и храните (чл. 37 от ЗАТУРБ).

В  методиката за категоризиране се предвижда провеждане на периодичен мониторинг за следене на настъпили изменения и формулиране на предложения за актуализиране на категоризацията. Това се налага с оглед подобряване на нейната достоверност и адекватност за целите на управлението. В тази връзка и на основание разпоредбите на т. 4 от Решение № 710 от 2003 г. на МС бе създадена Междуведомствена работна група (МРГ) за наблюдение и последваща актуализация в категоризирането на общините, кметствата, районите и населените места в Република България.

Съгласно Методиката за категоризиране на АТ и ТЕ бяха разработвани Мониторингови доклади с прилагане на модела за категоризация на общините и населените места с актуални статистически данни последователно през 2005, 2007 и 2009 г., които бяха обсъждани в МРГ. След последното прилагане на модела за категоризация на АТ и ТЕ се констатираха някои тенденции, водещи до несъответствия в процеса на категоризиране на някои общини и населени места, което водеше до сближаване на цифровите стойности на показателите им и струпване на повечето от обектите в две-три  категории. Констатирано бе също така, че някои от показателите не оказват влияние или съвсем слабо влияят върху категоризацията и на практика са изчерпали своя информационен потенциал и не дават нищо по отношение характеристиката на дадената община или населено място. Констатираните в процеса на работата по категоризацията тенденции, както и възникналите проблеми  при използването на одобрените критерии и показатели се обсъдиха в заседанията на МРГ и бе прието решение да се пристъпи към актуализация на критериите и показателите като се вземат под внимание изводите от мониторинговите доклади.

В методиката за категоризиране на АТ и ТЕ е предвидено на 10 години след проведено преброяване на населението и жилищния фонд да се извършва ново категоризиране на всички общини и населени места. С оглед на факта, че през 2011 г. съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. (Обн. ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г.) бе проведено преброяване, би следвало през 2012 г. да се извърши ново прекатегоризиране на общините и населените места. На база констатациите по отношение на качеството на някои показатели и критерии за категоризиране, работната група реши, че е целесъобразно да се направят необходимите промени в набора от критерии и показатели, утвърдени с Решение № 710 от 2003 г. на МС преди това прекатегоризиране. Основание за извършването на тези промени дадоха също така:

- Променените икономически и социални условия в страната
- Значително нарасналите възможности на НСИ и други държавни институции за предоставяне на достоверна и поддържана в актуално състояние информация, която да характеризира по-пълно тенденциите в развитието на общините и населените места
- Разширяване на обхвата  на информацията натрупана в резултат от анализа на данните, събрани по време на преброяването на населението и жилищния фонд от НСИ.

Направените предложения за промени в системата от критерии и показатели за определяне на категориите на общините, кметствата, районите и населените места са разработени в тясно сътрудничество с представители на МРРБ, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и НСИ.

На базата на направените дискусии и обсъждания в МРГ  бе изготвено предложение за определяне на нови критерии и показатели за категоризиране на общините и населените места до МС, което бе прието с негово Решение № 921 от 16.12.2011 г. При изготвянето на предлагания вариант за промяна на системата от критерии и показатели са направени няколко вида промени: добавяне, премахване и преформулиране на използваните показатели в РМС № 710 от 2003 г. Тези предложения могат да бъдат групирани според причините за това по следния начин:

- Замяна или отпадане на показатели заради неясно или нееднозначното им влияние върху формирането на категорията и такива, които не допринасят за по-доброто характеризиране на общините и населените места. Важно  е да се подчертае фактът, че с използваният метод на категоризация се извършва ранжиране (подреждане) на общините и населените места по стойността на обобщена (интегрална) оценка според потенциала им и реализацията му по определения набор от критерии и описващите ги показатели. За тази цел се отчита положителното или отрицателното значение на всеки един от показателите
- Промяна на дефиниции заради изменения в нормативни документи, както и на методики и дефиниции на НСИ
Добавяне на показатели, характеризиращи новоразвиващи се процеси от съществена обществена значимост
- Добавяне на показатели, с оглед по-пълно и точно характеризиране на съответния критерий
- Актуализиране на източниците на информация
- Други промени -  В предложеният проект на Решение на МС е променен начинът на формиране на оценката за всеки един от критериите, като се въвеждат понятията „основен” и „допълващ” показател и съответните тежестни коефициенти за тях. Основните показатели влияят в съществена степен на категорията и дават основна характеристика на обекта. Допълнителните показатели не влияят така съществено на категорията, но допълват характеристиката на обекта и показват потенциала му и  основните направления в развитието му. Практическото отразяване се състои  в даването на основните показатели на два пъти по-висока тежест от допълващите.

Впоследствие в изпълнение на т. 3 от Решение на МС № 921 от 2011 г. МРРБ разработи нова Методика за категоризиране АТ и ТЕ в Република България, която бе одобрена със Заповед № РД-02-14-306 от 10.02.2012 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

На основание на утвърдените критерии и показатели с Решение на МС № 921 от 2011 г.,  одобрената Методика за категоризиране на АТ и ТЕ и в съответствие с разпоредбите на чл. 36 от ЗАТУРБ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди актуализирана категоризация на АТ и ТЕ в страната като издаде Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., неофициален раздел).

През 2014 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие утвърди промени в категоризацията на някои АТ и ТЕ като издаде Заповед № РД-02-14-808 от 25.08.2014 г. (ДВ, бр. 73, 02.09.2014 г., неофициален раздел).

През 2016 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди промени в категоризацията на едно община и 57 населени места, като издаде Заповед № РД-02-14-704 от 13.09.2016 г. (ДВ, бр. 75, 27.09.2016 г., неофициален раздел).
 
През 2018 г. въз основа на проведен мониторинг на категоризацията на АТ и ТЕ, министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди промени в категоризацията на 121 населени места, като издаде Заповед № РД-02-14-1072 от 30.10.2018 г. (ДВ, бр. 98, 27.11.2018 г., неофициален раздел).
  • Прикачени файлове (12)
    Методика за категоризация
    Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване категоризация на общините и категоризация на населените места в Република България
    Решение на Министерски съвет № 921 от 16 декември 2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България
    „Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в Република България 2014 г.“
    „Приложение № 5 към Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в Република България 2014 г. Сравнение между класификации на НСРР, НКПР и Категоризация на АТЕ и ТЕ
    Заповед № РД-02-14-808 от 25.08.2014 г. на министъра на регионалното развитие за изменение на Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г.
    Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториални единици в Република България на основата на актуални статистически данни 2016 г.
    Заповед № РД-02-14-704 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 13.09.2016 г. за изменение на Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г.
    Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториални единици на основата на актуални статистически данни 2018 г.
    Заповед № РД-02-14-1072 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 30.10.2018 г. за изменение на Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г.
    Актуална категоризация на населените места от 27.11.2018 г. (утвърдена със заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., изм. ДВ, бр.73 от 02.09.2014 г., изм. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., изм. ДВ, бр
    Актуална категоризация на общините от 27.09.2016 г. (утвърдена със заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., изм. ДВ, бр.73 от 02.09.2014 г., изм. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)
Прикачени файлове (12)