Жилищна стратегия

Предстои актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия (НЖС), разработване на национални програми за нейната реализация във връзка с изтичането на срока на действие на приетата през 2004 г. Национална жилищна стратегия и с цел намиране на адекватни дългосрочни решения на проблемите, съществуващи в жилищния сектор в съвременните обществено-политически, социално-икономически и демографски условия.

На базата на анализ и проучвания за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на страната ни в международните споразумения в областта на „жилищните условия“, както и на европейските модели на жилищни системи, ще разгледат съществуващите проблеми и предложат мерки за подобряване на българската жилищна система, като особено внимание ще се обърне на:

- остарял и неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване;
- постоянно увеличаващ се процент на необитаеми жилища;
- риск от конструктивни проблеми в част от сградния фонд;
- висока енергоемкост на съществуващия сграден фонд;
- липса на съответстващ с нуждите на населението социален жилищен фонд, който да осигури достъп до жилище за групите в неравностойно положение;
- липса на финансови механизми за  осигуряване на достъп до покупка на жилища и отдаване под наем за семейства с ниски доходи;
- липса на подходящи условия, насърчаващи младите хора да търсят задоволяване на дългосрочните си жизнени потребности в България.