Жилищна стратегия

Предстои възлагане на разработването на Национална жилищна стратегия и национални програми за нейната реализация, накратко НЖС, във връзка с изтичането на срока на действие на приетата през 2004 г. Национална жилищна стратегия и с цел намиране на адекватни дългосрочни решения на проблемите, съществуващи в жилищния сектор в съвременните обществено-политически, социално-икономически и демографски условия.

На базата на анализ и проучвания за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на България в международните споразумения в областта на „жилищните условия“ както и на европейските модели на жилищни системи, ще се  разработи нов „работещ“ модел на българската жилищна система, в който да бъде намерено  решение на следните съществуващи  проблеми:

  • остарял и неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване;
  • риск от конструктивни проблеми в част от сградния фонд;
  • висока енергоемкост на съществуващия сграден фонд;
  • нисък комфорт и нездравословни условия на обитаване ;
  • преобладаващ брой незаконни жилища, които не  отговарят на законоустановените стандарти;
  • липса на съответстващ с нуждите на населението социален жилищен фонд, който да осигури достъп до жилище за групите в неравностойно положение;
  • постоянно увеличаващ се процент на необитаеми жилища;
  • липса на финансови механизми за  осигуряване на достъп до покупка на жилища и отдаване под наем за семейства с ниски доходи;
  • липса на подходящи условия, насърчаващи младите хора да търсят задоволяване  на дългосрочните си жизнени потребности в България.

Към настоящия момент в най-кратък срок предстои подписване на договор за изготвянето на НЖС, като за максимално оптимизиране на  процесите на нейното създаване и одобрение ще бъде създадена междуведомствена работна група, с осигурено широко обществено участие на всички заинтересувани страни.