Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ

Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Общата стратегическа цел на регионалното сътрудничество между България и Турция, вложена в изпълнението на програмата е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

Допустимият регион по програмата обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на Рeпублика България и провинциите Одрин и Къркларели на територията на Република Турция.

Общият размер на средствата по нея възлиза на 29 642 896 евро.

Програмата има 3 приоритетни оси:

- Околна среда

- Устойчив туризъм

- Техническа помощ

Бенефициенти могат да бъдат юридически лица, регистрирани в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба – местни, регионални и национални власти; национални и регионални агенции; администрации на природни паркове, местни/регионални горски дирекции; културни институции; читалища, НПО; образователни институции - университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; сдружения от две или повече от изброените по-горе институци/организации.

Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Министерството по европейските въпроси на Република Турция изпълнява функциите на Национален орган.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.