ИНТЕРАКТ ІV 2021-2027

Програма ИНТЕРАКТ IV 2021-2027 е европейска програма за междурегионално сътрудничество, насочена към подпомагане на доброто управление и изпълнение на всички програми за териториално сътрудничество, включително тези по външните граници на ЕС.

Основната задача на програма ИНТЕРАКТ IV е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит, новаторски подходи и изграждане на институционален капацитет, в съответствие с целите на междурегионалното сътрудничество.

 

Програма ИНТЕРАКТ IV включва три сфери на интервенция: Подобряване на капацитета за управление и контрол на програмите за европейско териториално сътрудничество; Подобряване на капацитета на публичната администрация в дейностите в областта на  сътрудничеството; Подобряване на капацитета за идентифициране и разпространяване на резултатите от проектите и повишаване на публичността на програми ИНТЕРРЕГ.

Общият бюджет на програмата е 56 250 000 евро.

Повече информация за бъдещата програма можете да намерите на нейния уеб сайт.