Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е инструмент за прилагане на кохезионната политика на Европейския съюз - стратегия за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, създаваща високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване.

Общата цел на програмата е подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, основно програмите по цел“ Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“, чрез насърчаване на обмена на опит и усвояването на политики между участници с регионално значение.

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА е насочена към цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.

Общият бюджет е 426 309 618 евро, като средствата от Европейския фонд за регионално развитие възлизат на 359 326 320 евро, а останалата част от 66 983 298 евро е национално съфинансиране.  

През настоящия програмен период програмата ще работи по четири теми - всички свързани с регионалното развитие: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, „Нисковъглеродна икономика“ и „Околна среда и ресурсна ефективност“.

Бенефициенти могат да бъдат организации от 28-те държави–членки на ЕС, Норвегия или Швейцария, ако те са национални, регионални или местни публични органи, други публичноправни институции (например университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.), неправителствени организации.

Допълнителна информация и промоционално видео може да видите в официалния сайт на програмата.