Равенство, приобщаване и участие на ромите

Предвид факта, че един от основните приоритети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвянето на спешни мерки за разрешаване на проблемите в градските гета, където условията на живот са неприемливи за страна членка на ЕС, дирекция „Жилищна политика“ съдейства за подобряването на жилищните условия на най-маргинализираните и уязвими общности и за изпълнението на стратегическите и рамковите документи, свързани с интеграцията на ромите в Република България.

Предвидените дейности са свързани с изпълнение на проекти, обезпечаващи подкрепа за социалната интеграция на ромското малцинство, при осигурени кадастрална и градоустройствена основа, изграждане на техническа инфраструктура за квартали с компактно ромско население и за нови терени, предназначени за ниско жилищно строителство, изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура. Като дългосрочна цел за периода до 2030 г. е заложена реализацията на проект "Установяване на работещ механизъм за оценка на жилищния фонд в зони с компактно ромско население".

При изпълнение на дейностите по настоящата Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), дирекция „Жилищна политика“ прилага интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход (който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността) и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

  • Прикачени файлове (2)
    НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАВЕНСТВО,ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ – 2021-2030 2023-06-28 11:26:44
    НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 Г. 2023-06-28 11:26:54
Прикачени файлове (2)