Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси

Заповед № РД-02-14-167/21.02.2020 г.

Заповед № РД-02-14-987/15.11.2021 г.