Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020

Интеракт III 2014-2020 е програма за междурегионално сътрудничество, чиито действия са насочени към подпомагане на доброто управление и изпълнение на всички програми за териториално сътрудничество, включително програмите, финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския инструмент за съседство.

Oсновната цел на програма е да насърчава обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

Интеракт III 2014-2020 обхваща цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария, както и външните граници на съюза.

Общият бюджет е в размер на 46.3 млн. евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 39.4 млн. евро (85%) и 6.9 млн. евро(15%) – национално съфинансиране.

Програмата ще се изпълнява чрез две приоритетни оси: „Предоставяне на услуги“ и „Техническа помощ“.

Целевите групи са ръководители и служители, работещи по програми за териториално сътрудничество, включително по програми, които се изпълняват по външните граници на Европейски съюз, национални и регионални заинтересовани страни, както и заинтересовани страни в целия Европейски съюз.

Основни бенефициенти са четирите децентрализирани звена - във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания) като всички дейности и работни пакети ще се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси.

Допълнителна информация може да намерите на официалния сайт на Програмата.