Документи за българските делегации в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа и Комитета на регионите на Европейския съюз

Прикачени файлове (10)

Делегация в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа

Съветът на Европа винаги е признавал върховното значение на демокрацията на местно и регионално равнище. Местното самоуправление трябва да отговори на нуждите на всички европейци в градове и села, в централни и периферни региони, и отвъд националните граници. Съветът предприема първата стъпка към установяване на представителство на местните органи през 1957 г. на Конференцията на местните власти в Европа.

 През 1994 г. Съветът на Европа създава Конгреса на местните и регионалните власти в Европа като консултативен орган, който заменя предишната Постоянна конференция на местните и регионалните власти. Конгресът оказва практическа помощ на новите членове при изграждането на ефикасно местно и регионално самоуправление.

 

       Конгресът:

 • - е гласът на регионите и общините в Европа;
 • - предлага форум, където изборните представители на местните и регионалните органи могат да обсъждат проблеми, да обменят опит и да запознаят правителствата със своето мнение;
 • - дава становища на Комитета на министрите и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по всички аспекти на местната и регионалната политика;
 • - сътрудничи тясно с национални и международни организации, които представляват местните и регионалните органи на управление;
 • - организира обсъждания и конференции, за да достигне до широката общественост, чието участие е важна предпоставка за всяка функционираща демокрация;
 • - изготвя периодични доклади по страни за състоянието на местната и регионалната демокрация във всички държави-членки на Съвета на Европа, както и във всички страни-кандидатки за членство, и по-специално следи за спазването на  принципите на Европейската харта за местно самоуправление.

 

Появата на нови държави-членки (от 1989 г. насам са 24 на брой) от различна политическа и икономическа основа налага целите на Конгреса да бъдат преформулирани. Така към тях са добавени следните нови елементи:

 

 • - развитие на ефикасни структури на местно и регионално управление във всички държави-членки на Съвета на Европа и особено в страните с наскоро установена демокрация;
 • - проучване на състоянието на местната и регионалната демокрация в държавите-членки и в държавите-кандидатки за членство;
 • - разработване на инициативи, които да дадат на гражданите възможност за реално участие в местната и регионалната демокрация;
 • - отчитане на интересите на местните и регионалните органи при разработването на европейската политика;
 • - насърчаване на регионалното и трансграничното сътрудничество за постигане на мир, търпимост и устойчиво развитие;
 • - наблюдение на изборите за местни и регионални органи.

 

Тематичните приоритети на Конгреса за периода 2021-2026 г. са концентрирани в пет области: ефективни отговори на кризата в общественото здраве, качество на демокрацията, неравенства в обществото, екологични проблеми и цифрова революция.

Конгресът е разделен на две камари: Камара на местните органи (Chamber of Local Authorities) и Камара на регионите (Chamber of Regions). Двукамарният орган се състои от 324 членове-титуляри и 324 заместници, като те се поделят по регионален принцип и по политически групи. Всеки от тях е изборен представител на един от над 150 000-те местни и регионални органи в 47-те държави-членки на Съвета на Европа.

Република България е пълноправен член на Съвета на Европа от 07.05.1992 г. От 1994 г. насам страната ни участва с делегация в Конгреса на местните и регионалните власти. В съответствие с ревизираната Харта и Правилата и процедури на Конгреса, процедурата за определяне на състава на българската национална делегация се утвърждава от Министерския съвет по предложение на Националното сдружение на общините в Република България. С решение на Министерския съвет № 860 от 26.11.2020 г. бе одобрена актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и бе утвърден на нейния състав за мандат 2021-2026 г. (решението е приложено по-долу).

           

Официален уебсайт (на английски език):

https://www.coe.int/en/web/congress/home

Препратка към българската национална делегация в Конгреса (на английски език):

https://www.coe.int/en/web/congress/country?id=29

 

Делегация в Комитета на регионите към Европейския съюз

Комитетът на регионите (European Committee of the Regions (CoR)) е консултативен орган, съставен от изборни представители на регионалните и местните власти в Европейския съюз (ЕС). Решението да се създаде Комитета е взето в Маастрихт през 1991 г. Комитетът провежда първото си пленарно заседание през 1994 г. с цел да представи местните и регионални власти в рамките на ЕС. След неговото създаване регионите, градовете и местните власти имат възможност чрез своите представители, да участват в процеса на вземане на решения, свързан с ЕС. Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент трябва да се консултират с Комитета, когато изготвят законодателство по въпроси, засягащи местното и регионално управление, като здравеопазване, образование, заетост, социална политика, икономическо и социално сближаване, транспорт, енергетика и изменение на климата и др. Ако това не бъде направено, Комитета може да заведе дело пред Съда на Европейските общности. След като Комитета получи законодателно предложение, той подготвя и приема становище и го разпространява до съответните институции на ЕС. Комитетът също така дава становища по своя собствена инициатива. Седалището на Комитета е в гр. Брюксел, Белгия.

Комитетът на регионите е политическо събрание, съставено от 329 членове и 329 заместници от всички 27 държави-членки на ЕС (групирани по политически партии и оглавявани от президента на Комитета), които са избрани на местно или регионално ниво (напр. кметове или председатели на региони). Членовете и заместниците се назначават за петгодишен мандат от Съвета въз основа на предложения от държавите-членки от ЕС. Всяка държава избира своите членове и заместници по собствен начин, но всички делегации отразяват политическия, географския и регионалния/местния баланс в своята държава. Комитетът заседава в гр. Брюксел до шест пъти годишно. Членовете на Комитета се подпомагат от администрация, ръководена от генералния секретар. Комитетът приема решенията си, чрез квалифицирано мнозинство, на базата на предложение от съответната държава-членка. Политическите приоритети на Комитета за периода 2020-2025 г. са следните:

 • Приоритет 1. Доближаване на Европа до хората: Демокрация и бъдещето на ЕС;
 • Приоритет 2. Управление на фундаментални обществени трансформации: Изграждане на устойчиви регионални и местни общности;
 • Приоритет 3. Кохезия - нашата основна ценност: Териториално базирани политики на ЕС.

 

Република България е пълноправен член на ЕС от 01.01.2007 г. Оттогава насам страната ни участва с делегация в Комитета. За мандат 2020-2025 г. съставът на Комитета е определен съгласно Решение на Съвета на ЕС 2019/852 от 21.05.2019 г. и Република България ще продължи да бъде представлявана от 12 членове и 12 заместник-членове. Съгласно правомощията на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) кандидатурите за представители на Република България в Комитета на регионите се определят с решение на Управителния съвет и се предлагат за одобрение от Министерския съвет чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството. С Решение № 787 на Министерския съвет от 20.12.2019 г. беше одобрена кандидатурата на г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово, за член на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. Предвид необходимостта от допълване състава на българската национална делегация, със свое решение по т. 7 от Протокол № 6 от заседание, проведено на 26.05.2020 г., Управителния съвет на НСОРБ номинира останалите 11 членове и 12 заместник-членове в Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. Впоследствие Министерският съвет прие свое решение № 449 от 03.07.2020 г. за одобряване на кандидатури за представители на Република България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. (двете решения на МС са приложени по-долу).

 

Официален уебсайт на Комитета на регионите (на английски език):

https://cor.europa.eu/en

 

Препратка към българската национална делегация в Комитета на регионите (на английски език):

https://cor.europa.eu/EN/members/Pages/Delegation.aspx?country=Bulgaria

 

 • Прикачени файлове (10)
    Решение на Министерския съвет № 860 от 26.11.2020 г. за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърждаване на нейния състав за мандат 20 2021-09-10 11:21:39
    Приложение № 1 - Актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г. 2021-09-10 11:22:36
    Приложение № 2 - Състав на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г. 2021-09-10 11:23:30
    Приложение – Доклад за дейността на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти за 2020 г. 2021-09-10 11:24:22
    Решение № 787 на Министерския съвет от 20.12.2019 г. за одобряване на кандидатура за представител на Република България за член на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. 2021-12-17 11:28:35
    Решение № 449 на Министерския съвет от 03.07.2020 г. за одобряване на кандидатури за представители на Република България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. 2021-12-17 11:29:01
    Доклад за дейността на националната делегация в Европейския комитет на регионите през 2019 г. 2021-12-17 11:29:37
    Доклад за дейността на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти за 2021 г. 2023-07-04 10:54:24
    Доклад за дейността на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти за 2022 г. 2023-07-04 10:54:48
    Доклад за дейността на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти за 2023 г. 2024-04-25 10:51:11
Прикачени файлове (10)