Проект "Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество"

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в партньорство с бенефициентите Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Сдружение  Клуб „Икономика 2000“ изпълняват проект LIFE WatClima „Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“. Той  се финансира от Програма „LIFE“ на Европейския съюз и е на стойност 2 100 000 евро.

Целта на проекта е да подпомогне подготовката на страната, за да посрещне и отговори на  предизвикателствата през следващото десетилетие. Недостиг на питейна вода и нейното качество, наводненията и екстремните метеорологични явления вследствие изменението на климата създават сериозни притеснения пред водния сектор. Това изисква нови подходи за преход към климатично неутрално и устойчиво общество при планиране и прилагане на стратегически решения и повишаване на капацитета на публичните и частни участници в сектора.

В рамките на проекта е планирано изпълнението на следните дейности:

- разработване на две дългосрочни национални стратегии, съчетаващи целите за климата в политиките за водния сектор в България и адресиращи прехода към климатична неутралност и общество, устойчиво на измененията на климата. Това са Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България и Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България;

- пилотно ще бъдат разработени Планове за действие за преход към климатична неутралност в две ВиК дружества - за областите Перник и Хасково, и ще се реализират демонстрационни дребномащабни инвестиционни мерки от разработените планове;

- ще се разработи и методическо ръководство за изготвяне на Планове за действие за преход към климатична неутралност и адаптация към изменение на климата;

- обучения на служители на ВиК дружествата;

Изпълнението на проекта трябва да приключи в началото на месец декември 2025 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: https://lifewatclima.eu/.