Единeн класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

Единeн класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

28 януари 2008 | 15:55

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), Националният статистически институт (НСИ) поддържа, съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ). Структурата и съдържанието на ЕКАТТЕ бяха одобрени с Решение № 565 на Министерския съвет от 10.08.1999 г. за утвърждаване на съдържанието на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици е класификатор с най-широко приложение в България. Неговото предназначение е да създаде единство в идентифицирането и класификационната характеристика на административно-териториалните и териториалните единици с цел използването им при автоматизираното обработване на различна информация в териториален аспект. Използването на дефинираните от ЕКАТТЕ единни идентификационни кодове при кодиране на първични документи, отчети и входни данни в сферата на стопанската и на социалната дейност осигурява планирането, отчитането, анализа и прогнозирането на протичащите процеси и явления, свързани с управлението на населените места, териториалните системи и общности. С това се създават условия за използване на универсална териториална идентификация на бази от данни при интегрирани пространствени информационни системи на национално, регионално и местно равнище за управление на страната. ЕКАТТЕ се използва основно в ЕСГРАОН, демографската статистика, преброяванията на населението и жилищния фонд, документите за самоличност и други компютърни системи, поддържащи и обработващи информация за гражданите и демографските събития. ЕКАТТЕ се използва и в информационните системи на кадастъра и имотния регистър, съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Информацията в ЕКАТТЕ, отнасяща се до категорията на общините и населените места, е в резултат от действащата към момента категоризация, утвърдена със Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г.  на министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., изм. ДВ, бр.73 от 02.09.2014 г., изм. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., изм. ДВ, бр. 98, 27.11.2018 г., неофициален раздел). Между НСИ и МРРБ има установена координация при извършване на всяка актуализация на ЕКАТТЕ от страна на НСИ.

До ЕКАТТЕ е осигурен достъп чрез официалната интернет страница на НСИ на ел. адрес: https://www.nsi.bg/nrnm/ekatte/index.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    РМС 565 ОТ 10 АВГУСТ 1999 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ
Прикачени файлове (1)