Единeн класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

Единeн класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

28 януари 2008 | 15:55

По силата на чл. 37, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България /ЗАТУРБ/ Националният статистически институт /НСИ/ поддържа съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/. Структурата и съдържанието на ЕКАТТЕ бяха утвърдени с Решение № 497 на Министерския съвет /МС/ от 1995 г.
След промяната в административно-териториалното устройство на България , утвърдена с Указ № 1 на президента на Република България от 05.01.1999 г. Министерския съвет утвърди ново съдържание на ЕКАТТЕ, което е актуално към момента.
ЕКАТТЕ е класификаторът с най-широко приложение в България. Неговото предназначение е да създаде единство в идентифицирането и класификационната характеристика на административно-териториалните и териториалните единици с цел използването им при автоматизираното обработване на различна информация в териториален аспект. Използването на дефинираните от ЕКАТТЕ единни идентификационни кодове при кодиране на първични документи, отчети и входни данни в сферата на стопанската и на социалната дейност осигурява планирането, отчитането, анализа и прогнозирането на протичащите процеси и явления, свързани с управлението на населените места, териториалните системи и общности. С това се създават условия за използване на универсална териториална идентификация на бази от данни при интегрирани пространствени информационни системи на национално, регионално и местно равнище за управление на страната.
ЕКАТТЕ се използва най-широко в ЕСГРАОН, демографска статистика, преброявания на населението и жилищния фонд, документи за самоличност и други компютърни системи, поддържащи и обработващи информация за гражданите и демографските събития.
Информацията в ЕКАТТЕ, отнасяща се до категорията на населеното място е подготвена със съдействието на МРРБ.

Осигурен е и интернет достъп на адрес:

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/EKATTE/Ekatte.zip