ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027

Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027 е една от четирите програми на ЕС за междурегионално сътрудничество (направление С на Interreg), което подкрепя съвместни мерки и проекти за повишаване на ефективността на политиката на сближаване.

В програмата участват всички 27 държави – членки на Европейския съюз и две страни партньори – Норвегия и Швейцария..

Общият бюджет на програмата ИНТЕРРЕГ Европа за периода 2021-2027 г. е в размер на 474 353 337,50 евро (379 482 670,00 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 94 870 667,50 евро национално съфинансиране от държавите участващи в програмата и 4 060 000 евро от страните партньори).

Бенефициенти по програмата могат да бъдат местни, регионални и национални публични органи/институции, публичноправни организации. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициери при определени условия.

 

Повече информация за бъдещата програма можете да намерите на официалната ѝ страница.