Стратегии, програми и планове

Програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2022-2027 г.
04 януари 2024 | 12:25
Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.
26 май 2023 | 11:31
Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–2019 г.
10 септември 2016 | 12:02
Стратегия за децентрализация 2016-2025 г.
10 септември 2016 | 12:01
Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. и допълнение към нея с нововъзникналите до 15 април 2015 г. свлачища
01 юни 2015 | 16:18
Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.
02 април 2014 | 19:22
Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4
25 октомври 2012 | 00:00
Проект "Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния"
22 февруари 2011 | 00:00
Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г.
11 ноември 2008 | 00:00
Съвместна оперативна програма в Черноморския басейн 2007-2013 (работен вариант - английски език)
31 януари 2008 | 00:00
Транснационална програма за сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 (английски език)
31 януари 2008 | 00:00
Програма за междурегионално сътруничество "INTERREG IVC" (английски език)
31 януари 2008 | 00:00