Европейска стратегия за иновации и добро управление на местно ниво

Прикачени файлове (1)

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа  е приета на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление на СЕ, през октомври 2007 г. във Валенсия, Испания.

Правителството на Република България с Протоколно решение № 37 от 04.10.2007 г. одобрява Стратегията и дава съгласие за участие на страната в нейното пилотно изпълнение. Така България стана една от първите държави членки на Съвета на Европа, които стартираха прилагането на Стратегията.

Стратегията съдържа 12 принципа за добро демократично управление на местно ниво:

 • Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори - да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес;
 • Отзивчивост - да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;
 • Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;
 • Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до информация и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;
 • Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;
 • Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси;
 • Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;
 • Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;
 • Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения;
 • Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове;
 • Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;
 • Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.

Целите на Стратегията са да поставят гражданите в центъра на всички демократични институции; да подобряват качеството на предлаганите местни публични услуги и да създават и утвърждават институционални предпоставки за по-добро местно самоуправление в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и други стандарти на Съвета на Европа.

Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България и централната власт, в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 • Прикачени файлове (1)
    Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ 2021-04-15 15:35:56
Прикачени файлове (1)