Мониторинг на изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление в България

Прикачени файлове (12)

Европейската харта за местно самоуправление (наричана по-нататък „Хартата“) е изготвена в рамките на Съвета на Европа (СЕ) от Управителния комитет по регионални и общински въпроси, въз основа на проект, предложен от Конгреса на местните и регионални власти на СЕ (наричан по-нататък „Конгреса“). Представена е като конвенция за подписване от държавите-членки на СЕ на 15 октомври 1985 г. в седалището на съвета в гр. Страсбург, Франция. Хартата е връхната точка на серия от инициативи и дългогодишни дебати в рамките на СЕ. Целта на Европейската харта за местно самоуправление е да компенсира липсата на единни европейски стандарти за измерване и защита правата на местните власти, които са най-близо до гражданите и им дават възможност ефективно да участват в процеса на вземане на решения, засягащи ежедневния живот. Един от основните принципи залегнали в Хартата е принципа на субсидиарността, определен в чл. 4, § 3, които се изразява в това, че е необходимо „изпълнението на обществените задължения да бъде възложено по принцип на властите, които са най-близо до гражданите“. Хартата ангажира държавите-членки да прилагат основни правила, които гарантират политическата, административната и финансовата независимост на местните власти. По този начин тя представлява и демонстрация на европейско ниво на политическата воля да се придаде реално изражение на всички нива на териториалната администрация на защитата на принципите  от самото й създаване от СЕ, който приема за своя основна функция съхранението на демократичната цялост на Европа и защитата на човешките права в най-широк смисъл. Нещо повече, това включва и убеждението, че степента на местно самоуправление, която притежават местните власти, може да бъде разглеждана като  критерий за истинска демокрация.

Република България става пълноправен член на СЕ през 1992 г. Скоро след това Хартата е ратифицирана от България със закон (приет от 37-мото Народно събрание на 17.03.1995 г., обн., ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г, в сила от 01.09.1995 г.) Тогава страната ни е обявила обвързаност с всички разпоредби от Хартата, с изключение на член 7, § 2. След приемането на Хартата, страната ни в течение на следващите години приема изцяло ново законодателство, отнасящо се до местното самоуправление. След приемането на Закона за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление (обн., ДВ, бр.56 от 24.07.2012 г.) Република България е обвързана от всички параграфи на Част I на Хартата.

Допълнителният протокол към Хартата за правото на участие в делата на местната власт е съставен от Европейския комитет по местна и регионална демокрация (ЕКМРД) към СЕ. Допълнителният протокол е кулминация на повече от две десетилетия междуправителствена работа в рамките на СЕ по демократично участие на местно ниво. ЕКМРД, подпомаган от Експертния комитет по демократично участие и публична етика, а от 2009 г. наследникът му – Експертния комитет по демократично управление на местно и регионално ниво, разработиха проекта, който беше завършен през април 2009 г. и бе изпратен на Комитета на министрите. Впоследствие Комитета на министрите към СЕ прие Допълнителния протокол на 09.09.2009 г. и го откри за подписване от държавите-членки, ратифицирали Хартата. Това стана по време на 16-тата сесия на Конференцията на министрите, отговарящи за местното и регионално управление към  СЕ на 16-17.11.2009 г. в гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. През 2011 г. МРРБ изготви и предложи на Министерския съвет да приеме проект на Решение за одобряване на Допълнителния протокол към Хартата. Проектът бе одобрен и впоследствие бе внесен в 43-тото Народното събрание, където бе разгледан и гласуван Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт (ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 15.01.2016 г., ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила за Република България от 01.07.2016 г.).

Комитетът по изпълнение на задълженията и ангажиментите от държавите-членки по Европейската харта за местно самоуправление (Комитет за мониторинг) отговаря за наблюдението на прилагането на Хартата и нейния допълнителен протокол за правото на участие в делата на местните власти от държавите-членки на Съвета на Европа, които са ратифицирали тези правни инструменти. Той организира посещения за мониторинг и изготвя доклади и препоръки за състоянието на местната и регионалната демокрация в засегнатите държави-членки, а също така разглежда конкретни въпроси, свързани с местната и регионалната демокрация. Чрез политически диалог след мониторинг, той гарантира, че препоръките му към държавите-членки се изпълняват.

Република България досега е била три пъти обект на мониторинг от страна на Конгреса за състоянието на местната и регионална демокрация и прилагането на Хартата. Първият мониторинг се е състоял през 1997-1998 г. Той е бил извършен от делегация, състояща се от двама докладчици - г-н Джорджио Де Сабата (Италия), консултант, и г-н Либерт Куатрекасас (Испания), представител на Секретариата на Конгреса. Изготвеният доклад от посещението е бил обсъден на заседание на Конгреса през месец май 1998 г. и са били приети два документа - Препоръка 45 (1998) и Резолюция 66 (1998) за състоянието на местното и регионално самоуправление в Република България.

Вторият мониторинг се проведе през 2010 г. и бе извършен от делегация, състояща се от двама докладчици - г-н Артур Торес Перейра (Португалия) и г-н Йохан Сауенс (Белгия), проф. Франческо Мерлони – консултант и г-жа Марите Морас – представител на Секретариата на Конгреса. Делегацията е направила мониторингово посещение в България от 24 до 26 ноември 2010 г. Изготвеният доклад от посещението е бил обсъден на 21-вото заседание на Конгреса през месец септември 2011 г. и e приета Препоръка 310 (2011) „Местната и регионална демокрация в България“.

Третият мониторинг се проведе през 14-15.12.2020 г., като делегацията се състоеше от двама докладчици - г-жа Брайани Рудкин (Обединеното Кралство) и г-жа Ранди Мондорф (Дания), г-жа Свитлана Перевертен - представител на Секретариата на Конгреса и г-н Николаос-Комнинос Клепас - член на Групата на независимите експерти към Европейската харта за местно самоуправление. Изготвеният обяснителен меморандум от посещението бе обсъден на 40-тата сесия на Конгреса през месец юни 2021 г. и бe приета Препоръка 460 (2021) „Мониторинг на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България“.

 

  • Прикачени файлове (12)
    Европейска харта за местното самоуправление 2021-08-27 12:04:47
    Обяснителен доклад към Европейската харта за местното самоуправление ( 2021-08-27 12:05:11
    Допълнителен протокол към Хартата за правото на участие в делата на местната власт 2021-08-27 12:05:59
    Обяснителен доклад към Допълнителния протокол към Хартата за правото на участие в делата на местната власт 2021-08-27 12:06:50
    Предварителен доклад за състоянието на демокрацията на местно и регионално равнище в България,1996 г. 2021-08-27 12:07:29
    Доклад за състоянието на местното и регионално самоуправление в Република България, 1998 г. 2021-08-27 12:08:51
    Препоръка 45 (1998) за състоянието на местното и регионално самоуправление в Република България 2021-08-27 12:17:04
    Резолюция 66 (1998) за състоянието на местното и регионално самоуправление в Република България 2021-08-27 12:09:23
    Доклад „Местната и регионална демокрация в България“, 2011 г. 2021-08-27 12:10:00
    Препоръка 310 (2011) „Местната и регионална демокрация в България“ 2021-08-27 12:11:05
    Доклад „Мониторинг на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България“, 2021 г. 2021-08-27 12:11:37
    Препоръка 460 (2021) „Мониторинг на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България“ 2021-08-27 12:12:07
Прикачени файлове (12)