Стратегически документи и полезна информация

Проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ по Оперативна програма „Добро управление“
11 януари 2024 | 17:33
Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2019 година и Приложение към доклада
07 май 2020 | 15:05
Политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на жилищнитe сгради в Република България
13 февруари 2020 | 09:40
Преглед и анализ на националния жилищен сграден фонд в Република България
13 февруари 2020 | 09:38
Оценка на текущото изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 2017г.
20 декември 2019 | 10:55
Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2018 година и Приложение към доклада
20 декември 2019 | 10:51
Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2017 година
20 декември 2019 | 10:48
Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2016 година
20 декември 2019 | 10:47
Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2015 година
20 декември 2019 | 10:45
Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд 2016-2020 г.
20 декември 2019 | 10:43
Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 - 2020 г.
20 декември 2019 | 10:42
Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация 2016-2020 г.
20 декември 2019 | 10:40

Страница 1 от 1