Общи устройствени планове

Решение № 7-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка за съвместимост за проект за изменение на Общ устройствен план на община Царево
19 юли 2023 | 15:58
Заповед № РД-02-15-95 от 04.07.2023 г. за одобряване на проект за ОУП на община Шабла, фаза окончателен проект и Правила и нормативи за прилагането на ОУП
12 юли 2023 | 17:44
Решение № 4-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка за съвместимост за проект за изменение на Общ устройствен план на община Царево
01 юни 2023 | 12:22
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2023 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУП на общини
20 януари 2023 | 12:10
Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Шабла
05 януари 2023 | 10:46
Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУП на община Долни Чифлик
21 март 2022 | 10:23
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове на общини
19 януари 2022 | 14:26
Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУПО Бяла
07 май 2021 | 12:01
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове на общини
18 януари 2021 | 10:12
Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община Царево
01 април 2020 | 15:39
Уведомление за удължаване срока за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево и за определяне на нова дата за провеждане на обществено обсъждане
10 март 2020 | 14:41
Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево
13 февруари 2020 | 17:13

Страница 1 от 2