Общи устройствени планове

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове
06 февруари 2024 | 14:56
Решение № 9-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка за съвместимост за проект за изменение на Общ устройствен план на община Приморско
31 октомври 2023 | 11:15
Заповед № РД-02-15-146 от 06.10.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект за Изменение на общия устройствен план за цялата територия на Община Царево и Екологична оценка към него
12 октомври 2023 | 11:05
Заповед № РД-02-15-145/06.10.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за прекратяване на производството по изменение на общ устройствен план за цялата територия на Община Царево и Екологична оценка към него, разрешено със Заповед № РД-02-15-17 от 07.02.2014 г. на министъра на регионалното развитие
12 октомври 2023 | 11:03
Решение № 7-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка за съвместимост за проект за изменение на Общ устройствен план на община Царево
19 юли 2023 | 15:58
Заповед № РД-02-15-95 от 04.07.2023 г. за одобряване на проект за ОУП на община Шабла, фаза окончателен проект и Правила и нормативи за прилагането на ОУП
12 юли 2023 | 17:44
Решение № 4-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка за съвместимост за проект за изменение на Общ устройствен план на община Царево
01 юни 2023 | 12:22
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2023 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУП на общини
20 януари 2023 | 12:10
Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Шабла
05 януари 2023 | 10:46
Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУП на община Долни Чифлик
21 март 2022 | 10:23
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове на общини
19 януари 2022 | 14:26
Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУПО Бяла
07 май 2021 | 12:01

Страница 1 от 2