ЕСПОН 2030

ЕСПОН 2030 е програма за европейско междурегионално сътрудничество, която подпомага  с научни данни и изследвания Европейската политика на сближаване и другите секторни политики, програмите, изпълнявани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и националните и регионални политики за развитие.

Основните задачи на програма ЕСПОН 2030 са преодоляване на икономическите, социалните и териториалните различия и неравенства и подобряване ефективността на Европейската политика за сближаване чрез предоставяне на сравними, системни и надеждни данни под формата на доклади, инструменти за териториален мониторинг и други специализирани проучвания.

Териториалният обхват на програмата обхваща всички държави-членки на Европейския съюз, както и държавите–партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.

Общият бюджет на Програмата е в размер на 60 млн. евро, от които 48 млн. евро се предоставят от ЕС.

Програмата ще се изпълнява чрез един приоритет „Промотиране на доказателства в подкрепа на прехода към неутрална по отношение на климата, справедлива и териториално балансирана Европа”.

Предстои одобрение на програмния документ от Европейската комисия.

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.