Демонстрационен проект за обновяване на жилищни сгради (2007 – 2011)

Проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), която стартира през 2007 година.

 • Целта на проекта е да разработи широкоприложима схема за обновяване на многофамилни сгради, състояща се от три основни компонента:
  целеви субсидии за етажни собствености за целите на обновяването;
 • улеснено получаване на кредити;
 • техническа помощ за доброволно сдружаване на етажните собственици в цели строителни единици с цел организиране на процеса на обновяване.

Проектът да допринася  за постигането на многостранни „фактори на развитието“ по отношение на:

 • предотвратяване на социалното изключване, като се подобрят здравословното състояние и условията на живот на целевата група от населението чрез обновяването на жилища;
 • опазване на околната среда, като се намалят емисиите на парникови газове чрез енергийната ефективност;
 • насърчаване на доброто управление, като се изгради градски социален капитал чрез подкрепа за доброволното сдружаване на гражданите.

Натрупаният опит, извлечените поуки и разработените препоръки по Проекта се използват за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която се финансира от държавния бюджет, както и проект „Енергийно обновяване на българските домове“ финансиран по Оперативната програма „Регионално развитие” (европейски структурни фондове).

 

ПРЕОДОЛЕНИ БАРИЕРИ

Липса на традиции в съвместното управление на общата собственост чрез сдружения на собствениците, като същевременно обновяване с необходимия обхват изисква участието на всички обитатели, като общо тяло;
• Професионалното управление на жилищни сгради е почти непозната практика, но обновяването изисква технически сложни мерки, прилагане на технически норми и постигане на висок стандарт;
• Обедняването на населението през годините на прехода и съответно невъзможността да се финансира обновяването на преобладаващо частно притежавания жилищен фонд, в комбинация с липсата на подкрепящи финансови механизми (преференциални заеми и субсидии).

 

РЕЗУЛТАТИ:

 • Обновени - многофамилни жилищни сгради - 50;
 • Облагодетелствани домакинства - 1093;
 • Очаквана икономия на енергия годишно - 8 488 575 kWh (40-60%);
 • Очаквана икономия на СО2 емисии (годишно)- 6 672 тона;

Изпробван e моделa за доброволно сдружаване на собствениците на етажна собственост за целите на обновяването и бъдещата поддръжка и управление на общите части;

Изпробван e механизъм за техническа и финансова подкрепа;

Изпробван e технически модел за обновяване на цяла многофамилна жилищна сграда;

Изпробван модел e за подготовка и реализация на програми за обновяване с малък мащаб;

Промяна на нагласите и преодоляване на скептицизма;

На три сгради в София е тестван модел за комплексно енергийно обновяване на жилищни сгради с внедряване на възобновяеми енергийни източници.

 

Адрес: Благоевград, ж.к. "Еленово", бл. 152
Тип сграда: едропанелно строителство
Облагодетелствани домакинства: 12
Намаление на емисиите на парникови газове: 52 т/год.

 

Адрес: Благоевград, ж.к. "Запад", бл. 17
Тип сграда: пакетно-повдигани плочи
Облагодетелствани домакинства: 30
Намаление на емисиите на парникови газове: 115 т/год.

 

Адрес: Варна, кв. "Владислав Варненчик", бл. 406, вх. 3
Тип сграда: едропанелно строителство
Облагодетелствани домакинства: 18
Намаление на емисиите на парникови газове: 141 т/год.

 

Адрес: Гоце Делчев, ул. "Симеон Радев", бл. 15
Тип сграда: пакетно-повдигани плочи
Облагодетелствани домакинства: 38
Намаление на емисиите на парникови газове: 79 т/год.

 

Адрес: София, район Младост, ж.к. "Младост" 3, бл. 355
Тип сграда: едропанелно строителство
Облагодетелствани домакинства: 24
Намаление на емисиите на парникови газове: 53 т/год.

 

Адрес: Смолян, кв. "Райково", ж.к. "Извор", ул. "Бяло море", бл. 6, вх. В
Тип сграда: едропанелно строителство
Облагодетелствани домакинства: 12
Намаление на емисиите на парникови газове: 21 т/год.

 

Адрес: Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 27, вх. А
Тип сграда: едропанелно строителство
Облагодетелствани домакинства: 10
Намаление на емисиите на парникови газове: 19,1 т/год.