Енергийно обновяване на българските домове

Прикачени файлове (1)

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” е една от инициативите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в областта на енергийната ефективност за жилищния сграден фонд, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Неговото изпълнение продължи политиката на министерството в тази област, която беше започната с изпълнявания съвместно с Програмата на ООН за развитие проект „Демонстрационно обновяване на българските домове“.

„Енергийно обновяване на българските домове“ стартира през 2012 г.  и приключва през м. декември 2015 г. Проектът се реализира на територията на  36 града, които попадат в шестте района за планиране на страната.

Основната цели на проекта -   по-малко енергопотребление в жилищните сгради чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност и повишаване на  качеството на жизнената среда на хората, чрез обновяване на домовете им.

Очакваният резултат след изпълнение на предвидените мерки за енергийно обновяване на сградите е да бъде постигната икономия на използваната от домакинствата енергия, което да доведе до намаляване на разходите с около 50%.

 

Изисквания към сградите:

 • Сграда, предназначена за постоянно обитаване, с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа.
 • Многофамилни жилищни сгради, чието проектиране е започнало преди 26 април 1999 г.
 • Допустими от техническа гледна точка са всички сгради, с дадена положителна оценка за сеизмична осигуреност.

Допустими мерки за енергийна ефективност:

 • подмяна на дограма
 • топлинна изолация изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници
 • ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/блок-секцията;
 • ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок-секцията;
 • съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

 

По проекта бяха одобрени за обновяване  и сключени споразумения със сдруженията на собствениците за 299 сгради.  В резултат на натрупани закъснения през годините в изпълнението на дейностите до края на отчетния период- 31.12.2015 , резултатите от проекта са както следва:

 • извършени и одобрени технически обследвания - 299 сгради;
 • извършени и одобрени обследвания за енергийна ефективност – 299 сгради;
 • одобрени инвестиционни проекти с издадени разрешения за строеж  -  299 сгради;
 • обновените и въведени в експлоатация сгради са 158 сгради;
 • 137 сгради са прехвърлени за реализация на СМР към Националната програма за енергийна ефективност.

 

Декларация-образец за липса на промяна или за промяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда (Документът може да бъде намерен в прикачения файл по-надолу.)

На основание сключените Споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ) между сдруженията на собствениците (СС) и МРРБ, СС на обновена по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ сграда се задължава в срок от 5 (пет) години след въвеждане на сградата в експлоатация и приключване на плащанията по дейностите, съфинансирани от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. с цел гарантиране устойчивостта на проекта, да не променя предназначението на жилищните обекти в стопански обекти и вида на подобренията, придобити в резултат на изпълнените дейности по енергийното обновяване на обекта.

В тази връзка в края на първата, третата и петата година в рамките на 5-годишния срок от въвеждане на сградата в експлоатация, СС попълва и изпраща в дирекция „Жилищна политика“ (ДЖП) в МРРБ, декларация по образец, че не е променяно предназначението на жилищните обекти в стопански обекти и вида на подобренията, придобити в резултат на изпълнените дейности по енергийно обновяване на обекта. В случай, че настъпи промяна на обстоятелствата от СФПИОЕЕ в срок до 10 дни от тази промяна СС уведомява писмено ДЖП в МРРБ.

 • Прикачени файлове (1)
    Декларация-образец за липса на промяна или за промяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда 2021-02-10 09:54:29
Прикачени файлове (1)