Закони

Закон за пътищата. Правилник за прилагане на Закона за пътищата
10 февруари 2023 | 15:00
Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата
10 февруари 2023 | 11:00
Закон за управление на етажната собственост
02 февруари 2023 | 18:00
Закон за горите
02 февруари 2023 | 12:00
Закон за кадастъра и имотния регистър
25 януари 2023 | 11:00
Закон за устройство на територията
20 януари 2023 | 15:04
Закон за местните данъци и такси
30 декември 2022 | 12:08
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
23 декември 2022 | 15:00
Закон за водите
23 декември 2022 | 12:00
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
23 декември 2022 | 12:00
Закон за геодезията и картографията
23 декември 2022 | 11:21
Закон за административно-териториалното устройство на Република България
23 декември 2022 | 11:00