Закони

Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
30 декември 2023 | 22:00
Закон за местните данъци и такси
22 декември 2023 | 18:00
Закон за горите
22 декември 2023 | 18:00
Закон за опазване на земеделските земи. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
22 декември 2023 | 18:00
Закон за водите
08 декември 2023 | 20:00
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
08 декември 2023 | 19:00
Закон за опазване на околната среда
08 декември 2023 | 19:00
Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата
08 декември 2023 | 18:00
Закон за геодезията и картографията
08 декември 2023 | 17:00
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
08 декември 2023 | 17:00
Закон за кадастъра и имотния регистър
08 декември 2023 | 16:00
Закон за защитените територии
08 декември 2023 | 15:00