Методически указания

Изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г.
21 декември 2020 | 20:47
Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
25 март 2020 | 16:26
Утвърдени Методически указания за изготвяне на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
25 март 2020 | 16:24
Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
05 юни 2019 | 12:00
Утвърдени Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.
05 юни 2019 | 11:59
Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.
05 юни 2019 | 11:58
Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /изменение от март 2019 г./
13 март 2019 | 17:24
Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.
07 март 2019 | 15:15
Методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 по чл. 7в от Закона за регионалното развитие
26 февруари 2019 | 16:56
Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за разви
22 ноември 2011 | 00:00
Методически насоки за разработване на Национална концепция за пространствено развитие на Република България
14 юни 2011 | 00:00
Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие. Примерно техническо задание за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие
02 септември 2010 | 00:00

Страница 1 от 2