Документи на Съвета на Европа в областта на доброто управление и местното самоуправление

Настоящата рубрика цели да представи на обществеността достиженията на правото на Съвета на Европа в областта на доброто управление и местното самоуправление. Основният орган на Съвета на Европа на експертно равнище, отговорен за политиката в областта на доброто управление, е Европейският комитет по демокрация и управление (ЕКДУ/CDDG). Този комитет е междуправителствен форум на Съвета на Европа, където представители на държавите-членки се срещат, за да обменят мнения, да проследяват състоянието на демократичното управление в Европа и да работят заедно за укрепване на демократичните институции, реформите в публичната администрация, децентрализацията, участието на гражданите и публичната етика на всички нива на управление. От българска страна в дейността на комитета участват служители от Дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство".

Комитетът извършва подготвителната работа за препоръките и насоките на Комитета на министрите в посочените по-горе области и насърчава съответствието на вътрешното законодателство със стандартите на Съвета на Европа, вкл. Европейската харта за местно самоуправление. За тези цели комитетът си сътрудничи с Парламентарната асамблея, Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, Венецианската комисия и др.

Комитетът предоставя пряка подкрепа на държавите-членки чрез партньорски проверки и въпросници за бърз отговор на искания относно правни въпроси или установена практика. Освен това комитетът в своята дейност разчита на експертния Център за експертиза на доброто управление за разработването на специфични програми за държавите-членки и предоставянето на практическа помощ.

Официален уебсайт (на английски език): https://www.coe.int/en/web/good-governance/cddg

Достижения на правото на Съвета на Европа (стандарти) в областта на демократичното управление (на английски език): https://www.coe.int/en/web/good-governance/standards

  • Прикачени файлове (18)
    Работен план на Европейския комитет по демокрация и управление 2022-2025 г. 2022-02-16 16:49:11
    Насоки по публична етика, 2020 г. 2022-02-16 16:49:20
    Ръководство по публична етика, 2019 г. 2022-02-16 16:49:27
    Препоръка на Комитета на министрите към държавите-членки относно процесите на реформи на териториалните граници и/или структурата на местните и регионалните власти, 2004 г. 2022-02-18 16:14:18
    Препоръка на Комитета на министрите относно демократичната отчетност на изборните представители и изборните органи на местно и регионално равнище, 2022 г. 2022-02-28 10:19:33
    Препоръка на Комитета на министрите до държавите-членки относно финансовото и бюджетното управление на местно и регионално ниво, 2004 г. 2022-03-28 15:41:52
    Препоръка на Комитета на министрите до държавите-членки относно финансовата отговорност на местните изборни представители за действия или бездействия при упражняването на техните функции, 1999 г. 2022-03-28 15:42:23
    Препоръка на Комитета на министрите до държавите-членки относно надзора над дейността на местните власти, 1998 г. 2022-03-28 15:42:46
    Препоръка CM/Rec(2018)4 на Комитета на министрите към държавите-членки относно участието на гражданите в местния обществен живот 2022-04-19 10:24:59
    Препоръка CM/Rec(2019)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно надзора над дейността на местните власти 2022-04-19 10:24:59
    Проучване на въздействието на цифровата трансформация върху демокрацията и доброто управление, 2021 г. 2022-07-08 12:05:06
    Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, 2017 г. 2022-08-09 14:50:18
    Насоки на Комитета на министрите относно използването на информационни и комуникационни технологии в изборните процеси в държавите-членки на Съвета на Европа, 2022 г. 2022-09-02 13:27:05
    Препоръка CM/Rec(2017)5 на Комитета на министрите към държавите – членки относно стандартите за електронно гласуване 2022-10-04 13:22:23
    Доклад за съвещателната демокрация, 2023 г. 2023-06-28 12:44:46
    Препоръка CM/Rec(2023)5 на Комитета на министрите до държавите-членки относно принципите на доброто демократично управление 2023-10-25 11:05:53
    Обяснителен меморандум към Препоръка CM/Rec(2023)5 на Комитета на министрите до държавите-членки относно принципите на доброто демократично управление 2023-10-25 11:06:29
    Препоръка CM/Rec(2023)6 на Комитета на министрите до държавите-членки за съвещателната демокрация 2023-10-25 11:06:57
Прикачени файлове (18)