Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво - Шеста процедура

Прикачени файлове (17)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

 

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет в срок от 10 март до 10 юни 2022 г.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се намери на настоящата страница на ел. уебсайт на МРРБ, на уебсайта на НСОРБ (https://www.namrb.org/evropejski-etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo-mrrb-obiaviava-shesta-procedura) и в Портала за децентрализация (http://self.government.bg/decentralization/?cid=600086&ssid=15&sid=20)

 

Секретариатът на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво (Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, МРРБ) организира през месец април 2022 г. онлайн информационни дни за оказване на методическа помощ и практически насоки за подготовка на кандидатурите на общините за участие в процедурата за присъждане на Европейския етикет. Повече информация може да намерите в приложеното по-долу писмо за провеждане на информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

  • Прикачени файлове (17)
    Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ 2022-02-09 17:11:32
    Правила и процедури за присъждане на Етикет 2022-02-09 17:12:04
    Насоки за участие на общините Етикет - 2022 2022-02-09 17:12:31
    Образец №1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 2022 2022-02-09 17:12:56
    Образец №2. ОБЩ СПИСЪК С МАТЕРИАЛИ - 2022 2022-04-15 12:43:53
    Приложение №1. ЕТАЛОН (БЕНЧМАРК) 2022-03-18 09:59:02
    Въпросник за граждани 2022-02-09 17:13:59
    Въпросник за съветници 2022-02-09 17:14:20
    Писмо до общините за провеждане на информационни дни за Шестата процедура 2022-03-07 10:39:38
    Регистрационен формуляр за участие в информационните дни 2022-03-07 10:40:21
    Презентация информационни дни 2022-04-19 10:28:55
    Въпроси и отговори 2022-05-17 14:12:05
    Информация по Протокол №4 на Специализираната комисия 2022-07-14 17:18:33
    Решение на Националната платформа за присъждане на Европейския етикет в Шестата процедура-2022 г. 2022-11-01 12:01:08
    Доклад на Специализираната комисия за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет през 2022 г 2022-12-01 15:16:09
    Резултати от анкетни проучвания сред граждани и общински съветници на общините, кандидатствали за присъждане на Европейския етикет – 2022 г. 2022-11-08 12:25:27
    Форум „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ – ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНО НИВО“ /23-25 ноември 2022 г., хотел „Здравец“, гр. Велинград/ - материали и добри практики на общините 2022-11-28 14:53:02
Прикачени файлове (17)