Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво - Седма процедура

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Седма процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно от 2011 година. България е лидер сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет. 

Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет в срок от 12 март до 12 юни 2024 г.

  • Прикачени файлове (8)
    Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ 2024-02-12 14:23:19
    Правила и процедури за присъждане на Етикет 2024-02-12 14:23:26
    Насоки за участие на общините Етикет - 2024 2024-02-12 14:23:37
    Образец №1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 2024 2024-02-12 14:23:47
    Образец №2. ОБЩ СПИСЪК С МАТЕРИАЛИ - 2024 2024-02-12 14:23:47
    Приложение №1. ЕТАЛОН (БЕНЧМАРК) 2024-02-12 14:24:02
    Въпросник за съветници 2024-02-12 14:24:09
    Въпросник за граждани 2024-02-12 14:24:09
Прикачени файлове (8)