Зелена мобилност

Процедура „Екологосъобразна мобилност

Процедурата е в изпълнение на инвестиция C8.I7 “Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и определя условията за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции в съответствие с ключов етап (milestone) 202 „Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии“ за реализиране на заложените в Плана цел (target) 203 „Нови превозни средства с нулеви емисии“, цел 204 “Зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт”, цел 205 „Интелигентни цифрови решения за транспорта в общините“ и ключов етап 206 „Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение – пешеходците и велосипедистите“.

Основната цел на настоящата процедура е да се изпълнят мерки за устойчива градска мобилност в партньорства при наличието на идентифицирани проекти/приоритети в Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво NUTS 2, както и съответствие с Плановете за устойчива градска мобилност (интегрирани в ПИРО или актуализирани в съответствие с ПИРО).

Допустими кандидати за предоставяне на средства по настоящата процедура са 40-те градски общини от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2, както следва: Айтос, Асеновград, Ботевград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, град Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Разград, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол.

Допустими партньори за предоставяне на средства по настоящата процедура са:

- 40-те градски общини от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2;
- 215-те общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г., допустими в контекста на връзките между селските и градските райони и функционалните зони;
- оператори на обществена услуга за превоз на пътници (оператор) съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 - публични или частни дружества, на които е възложено да извършват обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България.

Общият размер на средствата с ДДС по настоящата процедура е в размер на 100 008 386,71 лева, от които 96 959 433,31 лева се финансират от МВУ, а 3 048 953,40 лева представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет.

Кандидатите следва да осигурят собствен принос в размер на 10% от допустимите разходи по предложението за изпълнение на инвестиция с привлечен ресурс от различни източници.