ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027

Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027 е Европейска програма за транснационално сътрудничество за насърчаване споделянето и прилагането на съвместни решения за справяне с общите предизвикателствата и проблеми в Дунавския регион, като по този начин се постигне сближаване на участващите държави и региони.  Всички предизвикателства, идентифицирани от териториалния анализ на програмата са в съответствие с плана за действие на Дунавската стратегия. Съответно и приоритетите на програмата, а именно: Иновации,  Свързаност; Околна среда и Добро управление, съвпадат с тези на  Дунавската стратегия.

В програмата участват 14 държави, които съставляват макрорегиона с най-голям брой участващи страни от всички транснационални програми на ЕС: Държави-членки (ДЧ): Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия ( Баден-Вюртемберг и Бавария), Унгария, Румъния, Словакия и Словения; присъединяващи се страни: Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, Молдова и Украйна (Чернивецка област, Ивано-Франковска област, Закарпатска област, Одеска област).

Общият бюджет от ЕС на програмата Дунав за периода 2021-2027 г. е в размер на 215  047 857 евро (165 424 228 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР ), 30 000 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)  и 19 623 629 евро от Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество).

Бенефициенти по програмата могат да бъдат местни, регионални и национални публични органи/институции, неправителствени организации, Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) и др.

Повече информация за бъдещата програма можете да намерите на официалната й страница.