Указателни писма

Становище по прилагането на глава тринадесета от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
06 октомври 2022 | 10:35
Прилагане на § 17 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ, бр. 20 от 2022 г.).
16 май 2022 | 14:21
Прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от Закона за устройство на територията
04 април 2022 | 12:09
Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание по прилагане на промените в Закона за устройство на територията
26 февруари 2019 | 16:07
Указания за АПИ и общините във връзка с изменения и допълнения през 2015 г., 2016 г. и до 01.06.2017 г. на наредби, свързани с организирането на движението по пътищата и улиците
26 януари 2018 | 16:40
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето на новата алинея 5 на чл. 5
27 юли 2017 | 16:55
Указателно писмо към Административна услуга 17
13 май 2016 | 12:46
Ръководството за пускане на пазара на строителни продукти
24 август 2015 | 12:41
Указания по прилагането на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определя
12 юни 2015 | 15:23
Указателно писмо изх. № 03-01-7/21.01.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството по прилагане на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ за строителство в свлачищни райони
23 януари 2015 | 08:34
Запитване и отговор относно съставянето на енергийни пасторти на сгради
09 май 2008 | 00:00
Указания към НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
01 януари 2007 | 00:00

Страница 1 от 2