Инфраструктура и програми

Изграждането и поддържането на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси е приоритетна дейност за Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В доизграждането на пътната мрежа и рехабилитацията на пътната инфраструктура се влагат значителни по размер средства. Изпълнението на проектите трябва да доведе до повишаване на безопасността на пътуващите, съкращаване на времето за придвижване и спестяване на транспортни разходи на превозвачите.

Със средства по различни програми се работи за подобряване на състоянието на ВиК инфраструктурата в страна, така че загубите на вода да бъдат намалени. 

Изпълняват се също благоустройствени и геозащитни дейности. Целта им е да ограничат неблагоприятните въздействия от наводнения и свлачищни процеси върху населението.

Приоритет на Министерството на регионалното развитие е и ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори.

Този приоритет се изпълнява чрез ефективно управление на Оперативна програма „Региони в растеж” и на програмите за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Управляващ орган, Национален партниращ орган или Национално звено за контакт. Изпълнението им трябва да доведе до създаване на условия за развитие на регионите в България, повишаване на трансграничното икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони. Не на последно място работата в тази приоритетна област трябва да укрепи сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС.