Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е  научна програма, създадена с мисията да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни териториални данни. 

Програмата има за цел да подсили ефективността на Европейската кохезионна политика и другите секторни политики, и програми, изпълнявани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и националните и регионални политики за развитие. Предвижда се косвено да бъдат подкрепени всички единадесет тематични цели, обхващащи приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Териториалният обхват на програмата обхваща всички държави-членки на Европейския съюз, както и държавите–партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.

Общият бюджет на Програмата е 48 678 851 евро, от които 41 377 019 евро принос от ЕС.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни институции, отговорни за териториалното сближаване, развитие и планиране и/или участващи в трансграничното сътрудничество.   

Програмата функционира чрез приоритетна ос „Териториални данни, трансфер, наблюдение, инструменти и разпространение“ и приоритетна ос „Техническа помощ“. С оглед на  изпълнението на стратегията, мисията и целите на програмата, организацията на програмното изпълнение е съсредоточено чрез структурата на ЕСПОН Европейска група за териториално сътрудничество (ЕСПОН ЕГСТ) в ролята й на „Единствен бенефициер“.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.