Добро демократично управление

Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение

Министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на усъвършенстване на административно-териториалното устройство и развитие и укрепване на местното самоуправление. В изпълнение на  тази политика бяха изготвени проекти на Стратегия за децентрализация 2006-2015 г.  и Програма за нейното изпълнение за периода 2006-2009 г., които Министерския съвет (МС) прие с Решение № 424 на 5 юни 2006 г. 

Стратегията за децентрализация е важен програмен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на местното самоуправление. Тя е насочена към задълбочаване на процеса на децентрализация, увеличаване на собствените приходи на общините, подобряване качеството на услугите и повишаване на стандарта на живот на гражданите. Като документ с дългосрочен хоризонт на реализация се гарантира времева обвързаност с плановите и програмни документи в областта на регионалната политика и с Националната стратегия за регионално развитие, чието изпълнение приключва през 2015 г.

В Стратегията за децентрализация са формулирани три основни  цели:

1. Ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от държавните органи към общините за укрепване на местното самоуправление.

2. Оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител и териториалните звена на централната изпълнителна власт за координация на секторните политики на регионално равнище.

3. Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги.

Към всяка от стратегическите цели са заложени приоритети за тяхното осъществяване. За изпълнение на целите и приоритетите на Стратегията се разработват програми, съдържащи конкретни мерки, отговорности и срокове за изпълнение. Времевият обхват на първата Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация е за периода 2006 – 2009 г.

С оглед на различния характер на процесите на модернизация на държавната администрация и децентрализацията на държавното управление се прецени, че  ръководството и координацията на изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение  трябва да се осъществи от нов орган – Съвет за децентрализация на държавното управление.  По този начин в изпълнение на т. 3 от Решение № 424 на МС бе създаден Съвет за децентрализация на държавното управление (СДДУ) с приемането на Решение  № 540  от 19.07.2006 г. от МС  като орган за координация по изпълнението на стратегията и програмата. За председател на Съвета бе определен министъра на регионалното развитие и благоустройството, а членове са заместник-министри от различни министерства, областни управители и представители на Национално сдружение на общините в Република България. Броят на членовете, представители на местната власт в Съвета е равен на броя на членовете, представители на централната власт като по този начин се осигурява провеждането на държавна политика, гарантираща съответствието между националните и местни интереси. Във връзка със структурните и персонални промени в Правителството на 27.11.2009 г. МС одобри Постановление № 282 за подновяване дейността на СДДУ. Новото в ПМС № 282 от 2009 г. е, че Съветът вече има постоянни членове и членове с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност. Също така в Постановлението са регламентирани функциите, които трябва да се осъществяват от СДДУ, както и цялостната организация по провеждане на заседанията на Съвета.

Поради изтичане на срока на действие на първата Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация беше стартирана работата по разработване и съгласуване на нова Програма за периода 2010 – 2013 г. В хода на работата по новата Програма беше констатирана необходимостта от промяна и в действащата Стратегия, поради което едновременно с Програмата беше направена налагащата се актуализация и на Стратегията за децентрализация.

През м. декември 2009 г. всички министерства, Националното сдружение на общините в Република България и областни управители представиха предложенията си по Стратегията и Програмата. Изготвени бяха проекти, които бяха обсъдени на заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление, проведено на 19 януари 2010 г. След станалите разисквания Съветът възложи на всички членове да представят конкретни бележки и предложения по проектите. Създадена бе и работна група под ръководството на зам.-председателите на Съвета, която на база препоръките от заседанието и представените от членовете на Съвета становища, преработи и внесе проектите на Стратегия и Програма за ново обсъждане. На свое заседание, проведено на 25 май 2010 г., Съветът по децентрализация на държавното управление одобри проектите на актуализирана Стратегия и на нова Програма. Впоследствие с Решение № 454 от 2 юли 2010 г. МС прие Актуализирана Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение за периода 2010-2013 г.

Актуализираната стратегия отразява заложените в Програмата на Правителството на европейското развитие на България ангажименти за задълбочаване на процеса на децентрализация, увеличаване на собствените приходи на общините, подобряване качеството на услугите и повишаване на стандарта на живот на гражданите. В Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010 – 2013 г. по всяка от стратегическите цели в рамките на всеки приоритет са формулирани  конкретни мерки, отговорни институции и срокове, както и са посочени възможни индикатори за отчитане изпълнението на мерките (Документите могат да бъдат намерени на електронната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в раздел Нормативни актове/Статегии, програми и планове).

Най-съществените промени са свързани с приоритетите по стратегическите цели, формулирани в Стратегията.

От Стратегическа цел 1 „Ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към общините за укрепване на местното самоуправление”, която е приоритетна от гледна точка на реформата за децентрализация, е отпаднал приоритетът, свързан със създаване на условия за междуобщинско коопериране и управление на проекти от фондовете на ЕС, поради изчерпване на проблематиката и създаване на добра база за осъществяване на процеса на усвояване на фондове от ЕС. Отпаднал е и приоритетът, свързан с проучване на възможностите за изграждане на второ ниво на самоуправление, тъй като са направени необходимите проучвания и са изготвени конкретни предложения, към изпълнението на които може да се пристъпи само след политическо решение по въпроса.

Във връзка с участието на България като пилотна страна по прилагане на „Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво” на Съвета на Европа, и имайки предвид предстоящите за изпълнение дейности, към Стратегическа цел 1 е включен нов приоритет -  „Ефективно прилагане на принципите за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа”.

От Стратегическа цел 2 „Оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител за координация на секторните политики на регионално равнище”, която е с определящо значение за повишаване ефективността на функциониране на цялата публична власт, са отпаднали два приоритета, свързани с териториалните звена на  централната власт, тъй като дейностите в това направление вече са от компетентността на Съвета за административна реформа, а е включен нов приоритет за увеличаване правомощията на регионалните и областни съвети за развитие.

Стратегическа цел 3 „Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги” е следващата стъпка за реализация на реформата за децентрализация. Тук е отпаднал приоритетът, свързан с използването на капацитета на външни доставчици при предоставяне на обществени услуги, поради изчерпване на материята, и е включен нов приоритет, насочен към повишаване управленската и финансова самостоятелност на кметствата като елемент на местната власт.

Една от основните дейности на отдел “Административно-териториално устройство и децентрализация” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” е свързана с подпомагане дейността на СДДУ. По този начин се изпълняват поставените цели в Приоритет 1 “Балансирано и устойчиво регионално развитие, децентрализация и укрепване на местното самоуправление” от Програмата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за периода 2009 – 2013 г.

Повече информация за работата на СДДУ можете да получите на адрес:
http://www.self.government.bg