Правилници

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
10 септември 2019 | 17:24
Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”
09 май 2016 | 00:00
Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
11 декември 2014 | 13:48
Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
18 юли 2014 | 11:38
ПРАВИЛНИК за реда за водене на регистрите при МРРБ на ЕОТС със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в ЕОТС, чието седалище се намира в друга държава - членка на ЕС
09 октомври 2009 | 00:00
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
01 януари 2007 | 00:00
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
01 януари 2007 | 00:00
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за пътищата
01 януари 2007 | 00:00
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
01 януари 2007 | 00:00
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата
01 януари 2007 | 00:00
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за горите
01 януари 2007 | 00:00
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
01 януари 2007 | 00:00

Страница 1 от 1