Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво - Пета процедура

Прикачени файлове (12)

 

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

Дванадесет принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет най-късно до 20 май 2020 г.

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на COVID-19, което усложни и натовари обичайната дейност на местните власти, Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво взе решение за удължаване на срока за кандидатстване на общините за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво в Република България до 10 юни 2020 г.“

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ, на НСОРБ (www.namrb.org) и в Портал за децентрализация (http://www.self.government.bg/decentralization/?cid=600085&ssid=15&sid=20).

  • Прикачени файлове (12)
    Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ 2021-04-15 15:27:51
    Насоки за участие на общините Етикет 2020-01-20 10:48:17
    Правила и процедури за присъждане на Етикет 2020-01-20 10:48:56
    Образец №1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2020-01-20 10:49:36
    Приложение №1. ЕТАЛОН (БЕНЧМАРК) 2020-01-20 10:49:51
    Образец №2. ОБЩ СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ 2020-01-20 10:49:57
    Примерен списък от документи 2020-01-20 10:50:04
    Въпросник за граждани 2020-01-20 10:50:11
    Въпросник за съветници 2020-01-20 10:50:16
    Специализирана комисия за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на етикета 2020-05-22 12:48:47
    Информация по Протокол №2 на СК 2020-06-26 15:01:01
    Общини с присъден Европейски етикет в Пета процедура-2020 г. 2021-04-15 15:30:59
Прикачени файлове (12)