Европейска стратегия за иновации и добро управление на местно ниво - Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство е създадена национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво. Платформата е публичен орган за изпълнение на Стратегията на Съвета на Европа, в който си партнират държавни органи на национално и регионално ниво, органи на местното самоуправление и местната администрация, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване. Нейни членове са представители на администрациите на президента и Министерски съвет, на Омбудсмана, НСОРБ, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание, Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, министерства, областни управители на областите в Южна и Северна България с най-много общини, национално представителните организации на работниците и служителите и други.
Сред дейностите, които изпълнява Националната платформа, са приемането на Национален план за действие за иновации и добро управление на местно ниво в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа; обсъждането и приемането на становища по проекти на стратегически документи и нормативни актове или експертни предложения по конкретни въпроси, свързани с развитието на иновациите и доброто демократично управление на местно ниво. Платформата съгласува също позицията на страната ни по въпроси, касаещи изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и е акредитиран орган за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на общините.
Допълнителна информация за Националната платформа може да видите в заповедта, с която е създадена.

 

Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-726 от 26.07.2019 г. за създаване на Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво