Европейска стратегия за иновации и добро управление на местно ниво - Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство е създадена национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво. Платформата е публичен орган за изпълнение на Стратегията на Съвета на Европа, в който си партнират държавни органи на национално и регионално ниво, органи на местното самоуправление и местната администрация, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване. Нейни членове са представители на администрациите на президента и Министерски съвет, на Омбудсмана, НСОРБ, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание, Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, министерства, областни управители на областите в Южна и Северна България с най-много общини, национално представителните организации на работниците и служителите и други.
Сред дейностите, които изпълнява Националната платформа, са приемането на Национален план за действие за иновации и добро управление на местно ниво в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа; обсъждането и приемането на становища по проекти на стратегически документи и нормативни актове или експертни предложения по конкретни въпроси, свързани с развитието на иновациите и доброто демократично управление на местно ниво. Платформата съгласува също позицията на страната ни по въпроси, касаещи изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и е акредитиран орган за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на общините.
Допълнителна информация за Националната платформа може да видите в заповедта, с която е създадена.

 

  • Прикачени файлове (14)
    Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-726 от 26.07.2019 г. за създаване на Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво 2019-11-07 17:14:25
    Заповед РД-02-14-73 от 20.01.2022 г. за изм. на Заповед РД-02-14-726 от 26.07.2019 г. за създаване на Национална платформа 2022-01-25 12:48:06
    Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-1065 от 04.10.2019 г. за поименен състав на Националната платформа 2019-11-07 17:02:13
    Протокол №1 от заседание на Националната платформа; 2019-11-07 17:02:14
    Приложения 2019-12-16 15:52:43
    Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-1229 от 28.11.2019 г. за утвърждаване на Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление 2019-12-16 15:54:49
    Протокол №2 от заседание на Националната платформа -неприсъствено 2020-03-24 10:45:51
    Протокол №3 от заседание на Националната платформа-неприсъствено 2020-05-11 14:06:38
    Списък на националните експерти за независима проверка и верификация за присъждане на европейския етикет 2020-05-28 11:43:38
    Протокол №4 от заседание на Националната платформа-неприсъствено 2020-10-07 12:46:53
    Доклад на Специализираната комисия за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет през 2020 г.“ 2020-10-07 13:25:28
    Заключителен доклад относно резултатите от анкетното проучване сред гражданите и резултатите от проучването сред общинските съветници в общините кандидати за присъждане на Европейския етикет 2020-11-20 10:00:40
    Протокол №5 от заседание на Националната платформа-неприсъствено 2022-10-27 15:42:22
    Протокол №6 за неприсъствено вземане на решения от Националната платформа 2024-02-07 16:35:10
Прикачени файлове (14)