ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027

Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ).

Общата цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Турция като се предостави подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес, вкл. намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата, както и подкрепа за съвместни действия за институционално и оперативно сътрудничество за укрепване на доброто управление на миграцията в трансграничния район.

Програмният регион обхваща 3 области от българска страна – Бургас, Ямбол и Хасково и 2 провинции от турска страна – Одрин и Къркларели.

Общият бюджет на програмата е 34 415 251 евро.

Програмата ще финансира проекти по три приоритета: Щадящ околната среда трансграничен регион, Интегрирано развитие на трансграничния регион и По-сигурен трансграничен регион, по който ще се изпълнява предварително дефиниран проект от стратегическо значение, свързан с укрепването на капацитета на правоприлагащите институции от двете страни на границата за справяне с незаконната миграция в дух на сътрудничество и солидарност.

Бенефициенти могат да бъдат микро, малки и средни предприятия, включително организираните като кооперации и социални предприятия, местни/регионални органи и регионални структури на централни публични органи, НПО, академични, научни, социални и обучителни институции.

Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Национален орган е Дирекция по въпросите на Европейския съюз, Главна дирекция "Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти", Република Турция.

Повече информация може да намерите на уеб сайта на програмата.