Региони в България

Държавната политика за регионално развитие създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в България. Насочена е към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на развитие и подпомагане процеса на икономическо, социално и териториално сближаване в рамките на ЕС.

Regions Map