Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради

С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет се прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата), за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

 Основни цели

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
 • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Очаквани резултати и ефекти

 • Намаляване разходите за отопление за домакинствата;
 • Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете;
 • По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.);
 • Удължаване на живота на сградата, която ще има и по-висока цена.

Ползи от националната Програма:

 • Чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност постигане на намаление на енергопотреблението на домакинствата и реализиране икономия на разходите;
 • Създаване на по-топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на сградите.

 

Икономически ефект:

 • Предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност – проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др.;
 • Участие в изпълнението на Програмата на малки и средни фирми от цялата страна.

 

Социален ефект:

 • Осигуряване на допълнителна заетост;
 • Установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради;
 • Повишаване на обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност.
 • Фискален ефект:

Увеличените приходи на всички стопански субекти, участващи в процеса по Програмата – от пряко ангажираните фирми външни изпълнители до всички фирми подизпълнители и съпътстващи (обслужващи) фирми, водят до увеличаване на данъчните постъпления в държавния бюджет под формата както на преки данъци – корпоративен данък (данък печалба), данък общ доход (заплащан от всички наети работници и служители), така и под формата на косвени данъци – данък добавена стойност. Това важи и за постъпленията в държавния бюджет под формата на социални и здравни осигуровки на наетите в съответните фирми.

Модел на изпълнение

Децентрализираният модел на изпълнение.  Общините осъществяват прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, предоставяне на финансиране, мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите. Кметът на всяка община отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите.

Допустими сгради

Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, проектирани преди  26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Допустими дейности

Допустимите дейности за финансиране са:

 • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 • Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващи строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 

По програмата се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Териториален обхват

Дейностите по Програмата се осъществяват на територията на Република България в рамките на 265 общини.

Финансов ресурс

Програмата се реализира с финансов ресурс от 1 млрд. лв., който при осигуряване на допълнителни средства, може да бъде увеличен.

Период на изпълнение

Кандидатстването по Програмата се осъществява постоянно в рамките на 2 години: 2015 и 2016 г. Продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс.

Участници в Програмата

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството - координатор на програмата
 • Министерство на финансите
 • Българска банка за развитие
 • Община
 • Областни управители
 • Сдружения на собствениците, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС
 • Външни изпълнители, избрани от общините по реда и условията на открита процедура по ЗОП

Методически указания и координация

 • ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата), за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.
 • Първо изменение чрез ПМС № 114 от 8 май 2015 г.
 • Второ изменение чрез ПМС № 282 от 19 октомври 2015 г.
 • Трето изменение чрез ПМС №23 от 4 февруари 2016 г.

Референтни стойности

 • Референтни стойности, съгласувани от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 10.2015 г.
 • Референтни стойности, съгласувани от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 01.2016 г.
 • Референтни стойности, съгласувани от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 10.2016 г.

Референтните стойности  са публикувани на интернет страницата на МРРБ

Актуализирана информация за напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 31.12.2019г.
08 януари 2020 | 16:21
36 545 жилища в общо 511 многофамилни жилищни сгради са обновени през 2018 г.
36 545 жилища в общо 511 многофамилни жилищни сгради са обновени през 2018 г.
29 май 2019 | 15:25
1669 сгради са обновени по Националната програма за енергийна ефективност
1669 сгради са обновени по Националната програма за енергийна ефективност
13 април 2019 | 09:21
Обновени са 1544 сгради по Националната програма за енергийна ефективност
Обновени са 1544 сгради по Националната програма за енергийна ефективност
08 декември 2018 | 10:35
Декларация
01 ноември 2018 | 17:31
Обновени са 1364 многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност
Обновени са 1364 многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност
23 септември 2018 | 10:27
49 699 жилища в 769 многофамилни сгради са обновени през 2017 г.
49 699 жилища в 769 многофамилни сгради са обновени през 2017 г.
04 април 2018 | 11:09
Правителството отпусна на МРРБ втория милиард за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Правителството отпусна на МРРБ втория милиард за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
20 декември 2017 | 15:04
782 жилищни сгради са вече обновени по Националната програма за енергийна ефективност
782 жилищни сгради са вече обновени по Националната програма за енергийна ефективност
19 октомври 2017 | 10:12
Писмо относно техническите изисквания за изпълнение на дейностите за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС
30 август 2017 | 10:51
Информация за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
08 август 2017 | 13:12
Писмо до Българска банка за развитие
16 март 2017 | 08:28