Новини

Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“
18 февруари 2019 | 12:34
Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
25 януари 2019 | 17:37
Публикувани изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
08 януари 2019 | 17:32
Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
21 декември 2018 | 17:34
ЕК одобри още 210 млн. лв. за ремонт на училища по ОПРР
15 декември 2018 | 12:46
Европейската комисия одобри проекта Министерство на здравеопазването за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в България
14 декември 2018 | 15:18
Изменени са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“
13 декември 2018 | 16:41
Прилагане разпоредбите на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане
07 декември 2018 | 16:15
Министър Петя Аврамова присъства на подписването на договорите за доставка на 280 нови линейки със средства от ОПРР
19 ноември 2018 | 13:26
Актуализирани са вътрешните правила за администриране на нередности в ГД СППРР
23 октомври 2018 | 12:09
Зам.-министър Деница Николова: Осигуряваме нисколихвено финансиране за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради
09 октомври 2018 | 18:20
Европейската комисия одобри първия голям проект по ОПРР 2014-2020
09 октомври 2018 | 17:14